венгерский-английский словарь » nagy meaning in английский

венгерскийанглийский
nagy

big◼◼◼ adjective
[UK: bɪɡ] [US: ˈbɪɡ]

great◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡreɪt] [US: ˈɡreɪt]

high◼◼◼ adjective
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

large◼◼◼ adjective
[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

grand◼◼◻ adjective
[UK: ɡrænd] [US: ˈɡrænd]

heavy◼◼◻ adjective
[UK: ˈhe.vi] [US: ˈhe.vi]

huge◼◼◻ adjective
[UK: hjuːdʒ] [US: ˈhjuːdʒ]

l (large)◼◼◻ noun
[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

major◼◼◻ noun adjective adverb
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r)] [US: ˈmeɪ.dʒər]

power◼◼◻ adjective
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

tall◼◼◻ adjective
[UK: tɔːl] [US: ˈtɒl]

ample◼◻◻ adjective
[UK: ˈæm.pl̩] [US: ˈæm.pl̩]

burly◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɜː.li] [US: ˈbɝː.li]

by and large◼◻◻ adjective
[UK: baɪ ənd lɑːdʒ] [US: baɪ ænd ˈlɑːrdʒ]

expansive◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈspæn.sɪv] [US: ɪk.ˈspæn.sɪv]

goodly◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡʊd.li] [US: ˈɡʊd.li]

gross◼◻◻ adjective
[UK: ɡrəʊs] [US: ɡroʊs]

massive◼◻◻ adjective
[UK: ˈmæ.sɪv] [US: ˈmæ.sɪv]

mighty◼◻◻ adjective
[UK: ˈmaɪ.ti] [US: ˈmaɪ.ti]

outstanding◼◻◻ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌɑːwt.ˈstænd.ɪŋ]

roomy◼◻◻ adjective
[UK: ˈruː.mi] [US: ˈruː.mi]

beaky adjective
[UK: bˈiːki] [US: bˈiːki]

slick adjective
[UK: slɪk] [US: sˈlɪk]

nagy a forgalom

traffic is bustling[UK: ˈtræ.fɪk ɪz ˈbʌs.l̩.ɪŋ] [US: ˈtræ.fɪk ˈɪz ˈbʌs.l̩.ɪŋ]

nagy a kelete

be at premium[UK: bi ət ˈpriː.mɪəm] [US: bi ət ˈpriː.miəm]

nagy a keltje

be at premium[UK: bi ət ˈpriː.mɪəm] [US: bi ət ˈpriː.miəm]

nagy a kereslet gumiban

there is a run on rubber[UK: ðeə(r) ɪz ə rʌn ɒn ˈrʌ.bə(r)] [US: ˈðer ˈɪz ə ˈrən ɑːn ˈrʌ.bər]

nagy a mellénye (átv)

put on dog[UK: ˈpʊt ɒn dɒɡ] [US: ˈpʊt ɑːn ˈdɔːɡ]

too big for his boots[UK: tuː bɪɡ fɔː(r) hɪz buːts] [US: ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr ˈhɪz ˈbuːts]

nagy adag

thwack[UK: θwæk] [US: ˈθwæk]

whack[UK: wæk] [US: ˈwæk]

nagy adóságot gyűjt főnév

rack up a big debt noun

nagy adósságot csinál

run up an account[UK: rʌn ʌp ən əˈk.aʊnt] [US: ˈrən ʌp ˈæn əˈk.aʊnt]

nagy agyarú elefánt főnév

tusker noun
[UK: ˈtʌ.skə] [US: ˈtʌ.skər]

nagy agyarú vaddisznó főnév

tusker noun
[UK: ˈtʌ.skə] [US: ˈtʌ.skər]

nagy alakú főnév

block noun
[UK: ˈblɒk] [US: ˈblɑːk]

nagy alakú dolog

block[UK: ˈblɒk] [US: ˈblɑːk]

nagy alapossággal

in depth[UK: ɪn depθ] [US: ɪn ˈdepθ]

Nagy Alfréd (873-899, angol király)

Alfred the Great[UK: ˈæl.frɪd ðə ˈɡreɪt] [US: ˈæl.frəd ðə ˈɡreɪt]

nagy alkoholtartalmú

very strongly alcoholic[UK: ˈver.i ˈstrɒŋ.li ˌælk.ə.ˈhɒ.lɪk] [US: ˈver.i ˈstrɒŋ.li ˌælk.ə.ˈhɑː.lɪk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies