венгерский-английский словарь » nézeteltérés meaning in английский

венгерскийанглийский
nézeteltérés főnév

disagreement◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈɡriː.mənt] [US: ˌdɪ.sə.ˈɡriː.mənt]

difference◼◻◻ noun
[UK: ˈdɪ.frəns] [US: ˈdɪ.fə.rəns]

dissension◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈsen.ʃn̩] [US: ˌdɪ.ˈsen.ʃn̩]

misunderstanding◼◻◻ noun
[UK: ˌmɪs.ˌʌn.də.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌmɪ.sən.dər.ˈstænd.ɪŋ]

clash noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clash of views noun
[UK: klæʃ əv vjuːz] [US: ˈklæʃ əv ˈvjuːz]

dissent noun
[UK: dɪ.ˈsent] [US: ˌdɪ.ˈsent]

dissention noun
[UK: dɪsˈenʃən] [US: dɪsˈenʃən]

dissidence noun
[UK: ˈdɪ.sɪ.dəns] [US: ˈdɪ.sə.dəns]

divarication noun
[UK: daɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪ.ʃən] [US: daɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪ.ʃən]

division noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

jarring noun
[UK: ˈdʒɑːr.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːr.ɪŋ]

ruption noun
[UK: rˈʌpʃən] [US: rˈʌpʃən]

variancy noun
[UK: vˈeərɪənsi] [US: vˈerɪənsi]

nézeteltérése van vkvel

be at variance with somebody[UK: bi ət ˈveə.rɪəns wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ət ˈve.riəns wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nézeteltérést barátságosan elintéz

make up a quarrel[UK: ˈmeɪk ʌp ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈmeɪk ʌp ə ˈkwɔː.rəl]

patch up a quarrel[UK: pætʃ ʌp ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈpætʃ ʌp ə ˈkwɔː.rəl]

nézeteltérést elsimít

arrange difference[UK: ə.ˈreɪndʒ ˈdɪ.frəns] [US: ə.ˈreɪndʒ ˈdɪ.fə.rəns]

fix up a quarrel[UK: fɪks ʌp ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈfɪks ʌp ə ˈkwɔː.rəl]

elsimít (nézeteltérést) ige

arrange verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

fátylat borítottak nézeteltéréseikre (átv)

they sank their differences[UK: ˈðeɪ sæŋk ðeə(r) ˈdɪ.frən.sɪz] [US: ˈðeɪ ˈsæŋk ˈðer ˈdɪ.fə.rən.səz]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies