венгерский-английский словарь »

némiképpen означает в английский

венгерскийанглийский
némiképpen határozószó

somewhat◼◼◼ adverb
[UK: ˈsʌm.wɒt] [US: ˈsʌˈm.wət]

rather◼◼◻ adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r)] [US: ˈræ.ðər]

fairly◼◻◻ adverb
[UK: ˈfeə.li] [US: ˈfer.li]

in some degree adverb
[UK: ɪn sʌm dɪ.ˈɡriː] [US: ɪn ˈsəm dɪ.ˈɡriː]

more or less adverb
[UK: mɔː(r) ɔː(r) les] [US: ˈmɔːr ɔːr ˈles]

some degree adverb
[UK: sʌm dɪ.ˈɡriː] [US: ˈsəm dɪ.ˈɡriː]

some extent adverb
[UK: sʌm ɪk.ˈstent] [US: ˈsəm ɪk.ˈstent]

You can find it in:

венгерскийанглийский