венгерский-английский словарь » mulatság meaning in английский

венгерскийанглийский
mulatság főnév

fun◼◼◼ noun
[UK: fʌn] [US: ˈfən]

amusement◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈmjuːz.mənt] [US: ə.ˈmjuːz.mənt]

entertainment◼◼◻ noun
[UK: ˌen.tə.ˈteɪn.mənt] [US: ˌen.tər.ˈteɪn.mənt]

sport◼◼◻ noun
[UK: spɔːt] [US: ˈspɔːrt]

merriment◼◻◻ noun
[UK: ˈme.rɪ.mənt] [US: ˈme.rə.mənt]

rejoicings◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈdʒɔɪ.sɪŋz] [US: rɪ.ˈdʒɔɪ.sɪŋz]

revel◼◻◻ noun
[UK: ˈre.vəl] [US: ˈre.vəl]

revelry◼◻◻ noun
[UK: ˈre.vəl.ri] [US: ˈre.vəl.ri]

treat◼◻◻ noun
[UK: triːt] [US: ˈtriːt]

bean-feast noun
[UK: biːn fiːst] [US: ˈbiːn ˈfiːst]

beano noun
[UK: ˈbiː.nəʊ] [US: ˈbiːno.ʊ]

convivial evening noun
[UK: kən.ˈvɪ.vɪəl ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: kən.ˈvɪ.viəl ˈiːv.n̩.ɪŋ]

corroboree noun
[UK: kərˈɒbɔːrˌiː] [US: kɚrˈɑːboːrˌiː]

divertisement noun
[UK: daɪvˈɜːtaɪzmənt] [US: daɪvˈɜːɾaɪzmənt]

divertissement noun
[UK: dɪ.ˌvert.ɪs.ˈmɑːŋ] [US: dɪ.ˈvɜːr.tɪ.smənt]

entartainment noun
[UK: entˈɑːteɪnmənt] [US: entˈɑːrteɪnmənt]

gaiety noun
[UK: ˈɡeɪə.ti] [US: ˈɡeɪə.ti]

game noun
[UK: ɡeɪm] [US: ˈɡeɪm]

gaudy noun
[UK: ˈɡɔː.di] [US: ˈɡɒ.di]

jollification noun
[UK: ˌdʒɒ.lɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌdʒɒ.lɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

jollity, jollities noun
[UK: ˈdʒɒ.lɪ.ti ˈdʒɒ.lɪ.tɪz] [US: ˈdʒɒ.lɪ.ti ˈdʒɒ.lɪ.tɪz]

kick-up noun
[UK: ˈkɪk ʌp] [US: ˈkɪk ʌp]

marry-making noun
[UK: ˈmæ.ri ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈme.ri ˈmeɪk.ɪŋ]

rejoicement noun
[UK: rɪˈʤɔɪsmənt ] [US: rɪˈʤɔɪsmənt ]

rollick noun
[UK: ˈrɒ.lɪk] [US: ˈrɑː.lɪk]

spree noun
[UK: spriː] [US: ˈspriː]

mulatság nélküli melléknév

unamused adjective
[UK: ˌʌnəˈmjuːzd ] [US: ʌnəmˈjuzd ]

mulatságkedvelő melléknév

raughty adjective
[UK: rˈɔːti] [US: rˈɔːɾi]

mulatságkedvelő melléknév
biz

rorty adjective
[UK: rˈɔːti] [US: rˈɔːrɾi]

mulatságos melléknév

amusing◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈmjuːz.ɪŋ] [US: ə.ˈmjuːz.ɪŋ]

funny◼◼◼ adjective
[UK: ˈfʌ.ni] [US: ˈfʌ.ni]

comical◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɒ.mɪk.l̩] [US: ˈkɑː.mɪk.l̩]

comic◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒ.mɪk] [US: ˈkɑː.mɪk]

droll◼◻◻ adjective
[UK: drəʊl] [US: droʊl]

entertaining◼◻◻ adjective
[UK: ˌen.tə.ˈteɪn.ɪŋ] [US: ˌen.tər.ˈteɪn.ɪŋ]

merry◼◻◻ adjective
[UK: ˈme.ri] [US: ˈme.ri]

rich◼◻◻ adjective
[UK: rɪtʃ] [US: ˈrɪtʃ]

mulatságos melléknév
GB

humorous◼◻◻ adjective
[UK: ˈhjuː.mə.rəs] [US: ˈhjuː.mə.rəs]

mulatságos melléknév

facetious adjective
[UK: fə.ˈsiː.ʃəs] [US: fə.ˈsiː.ʃəs]

humoristic adjective
[UK: hjˌuːmɔːrˈɪstɪk] [US: hjˌuːmoːrˈɪstɪk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies