венгерский-английский словарь »

mos означает в английский

венгерскийанглийский
mos ige

wash [washed, washed, washing, washes]◼◼◼ verb
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

clean [cleaned, cleaned, cleaning, cleans]◼◼◼ verb
[UK: kliːn] [US: ˈkliːn]

launder [laundered, laundered, laundering, launders]◼◼◻ verb
[UK: ˈlɔːn.də(r)] [US: ˈlɒn.dər]

scrub [scrubbed, scrubbed, scrubbing, scrubs]◼◼◻ verb
[UK: skrʌb] [US: ˈskrəb]

pan [panned, panned, panning, pans]◼◼◻ verb
[UK: pæn] [US: ˈpæn]

bathe [bathed, bathed, bathing, bathes]◼◻◻ verb
[UK: beɪð] [US: ˈbeɪð]

scour [scoured, scoured, scouring, scours]◼◻◻ verb
[UK: ˈskaʊə(r)] [US: ˈskaʊər]

jig [jigged, jigged, jigging, jigs]◼◻◻ verb
[UK: dʒɪɡ] [US: ˈdʒɪɡ]

wash something◼◻◻ verb
[UK: wɒʃ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈwɑːʃ ˈsʌm.θɪŋ]

lave verb
[UK: leɪv] [US: ˈleɪv]

degrease [degreased, degreased, degreasing, degreases] verb
[UK: ˌdiː.ˈɡriːs] [US: ˌdiː.ˈɡriːs]

mos (aranyat) ige

sluice [sluiced, sluiced, sluicing, sluices]◼◼◼ verb
[UK: sluːs] [US: sˈluːs]

pan out◼◼◻ verb
[UK: pæn ˈaʊt] [US: ˈpæn ˈaʊt]

pan off◼◻◻ verb
[UK: pæn ɒf] [US: ˈpæn ˈɒf]

mos (fogat) ige

brush (teeth) [brushed, brushed, brushing, brushes]◼◼◼ verb
[UK: brʌʃ] [US: ˈbrəʃ]

mos vkre főnév

laundress [laundresses] noun
[UK: ˈlɔːn.drɪs] [US: ˈlɔːrn.drɪs]

mosakodás főnév

wash [washes]◼◼◼ noun
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

ablution [ablutions]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈbluːʃ.n̩] [US: ə.ˈbluːʃ.n̩]

mosakodik ige

wash oneself verb
[UK: wɒʃ wʌn.ˈself] [US: ˈwɑːʃ wʌn.ˈself]

mosakszik ige

wash [washed, washed, washing, washes]◼◼◼ verb
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

have a wash verb
[UK: həv ə wɒʃ] [US: həv ə ˈwɑːʃ]

lave verb
[UK: leɪv] [US: ˈleɪv]

wash up verb
[UK: wɒʃ ʌp] [US: ˈwɑːʃ ʌp]

mosás főnév

laundry [laundries]◼◼◼ noun
[UK: ˈlɔːn.dri] [US: ˈlɒn.dri]

washing [washings]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈwɑːʃ.ɪŋ]

wash [washes]◼◼◼ noun
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

lavage◼◼◻ noun
[UK: lˈavɪdʒ] [US: lˈævɪdʒ]

degreasing noun
[UK: dɪɡrˈiːsɪŋ] [US: dɪɡrˈiːsɪŋ]

mosás és berakás

shampoo and set[UK: ʃæm.ˈpuː ənd set] [US: ʃæm.ˈpuː ænd ˈset]

mosásálló főnév

wash-goods noun
[UK: wɒʃ ɡʊdz] [US: ˈwɑːʃ ˈɡʊdz]

washfast noun
[UK: wˈɒʃfast] [US: wˈɑːʃfæst]

mosásban össze nem menő (szövet)

sanforized[UK: sˈanfərˌaɪzd] [US: sˈænfɚrˌaɪzd]

mosáshoz használt ruhadörzsölő

scrubbing-board[UK: ˈskrʌb.ɪŋ bɔːd] [US: ˈskrʌb.ɪŋ ˈbɔːrd]

mosási főnév

lavatory [lavatories] noun
[UK: ˈlæ.vət.r̩i] [US: ˈlæ.və.ˌtɔː.ri]

mosási nap

wash-day[UK: wɒʃ deɪ] [US: ˈwɑːʃ ˈdeɪ]

washing-day noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ deɪ] [US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈdeɪ]

mosással

chimming[UK: tʃˈɪmɪŋ] [US: tʃˈɪmɪŋ]

mosást vállal

take in washing◼◼◼[UK: teɪk ɪn ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈteɪk ɪn ˈwɑːʃ.ɪŋ]

mosást vállal (lakásán)

take washing[UK: teɪk ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈteɪk ˈwɑːʃ.ɪŋ]

mosatlan melléknév

unwashed◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈwɒʃt] [US: ʌˈn.wɑːʃt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский