венгерский-английский словарь » morog meaning in английский

венгерскийанглийский
morog

growl◼◼◼ verb
[UK: ɡraʊl] [US: ˈɡraʊl]

grumble◼◼◼ verb
[UK: ˈɡrʌm.bl̩] [US: ˈɡrʌm.bl̩]

mutter◼◼◼ verb
[UK: ˈmʌ.tə(r)] [US: ˈmʌ.tər]

grunt◼◼◻ verb
[UK: ɡrʌnt] [US: ˈɡrənt]

mumble◼◼◻ verb
[UK: ˈmʌm.bl̩] [US: ˈmʌm.bl̩]

murmur◼◼◻ verb
[UK: ˈmɜː.mə(r)] [US: ˈmɝː.mər]

bitch◼◻◻ verb
[UK: bɪtʃ] [US: ˈbɪtʃ]

throat◼◻◻ noun
[UK: θrəʊt] [US: θroʊt]

bur noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

burble verb
[UK: ˈbɜːb.l̩] [US: ˈbɝː.bl̩]

burr verb
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

give a grunt verb
[UK: ɡɪv ə ɡrʌnt] [US: ˈɡɪv ə ˈɡrənt]

grouch verb
[UK: ɡraʊtʃ] [US: ˈɡraʊtʃ]

hum verb
[UK: hʌm] [US: ˈhəm]

moan verb
[UK: məʊn] [US: ˈmoʊn]

morog ige
skót

curmur verb
[UK: kˈɜːmə] [US: kˈɜːmɚ]

morog (vmit) ige

grunt out something verb
[UK: ɡrʌnt ˈaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡrənt ˈaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

morogván határozószó

frowningly adverb
[UK: ˈfraʊ.nɪŋ.li] [US: ˈfraʊ.nɪŋ.li]

fogát vicsorgatva morog

snarl[UK: snɑːl] [US: ˈsnɑːrl]

fogát vicsorítva morog

snarl[UK: snɑːl] [US: ˈsnɑːrl]

nyomorog ige

be down on one's uppers verb
[UK: bi daʊn ɒn wʌnz ˈʌ.pəz] [US: bi ˈdaʊn ɑːn wʌnz ˈʌ.pərz]

be on one's uppers verb
[UK: bi ɒn wʌnz ˈʌ.pəz] [US: bi ɑːn wʌnz ˈʌ.pərz]

rough it verb
[UK: rʌf ɪt] [US: ˈrəf ˈɪt]

shuffle verb
[UK: ˈʃʌf.l̩] [US: ˈʃʌf.l̩]

zúgolódva morog

bitch[UK: bɪtʃ] [US: ˈbɪtʃ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies