венгерский-английский словарь » mennyiségi meaning in английский

венгерскийанглийский
mennyiségi

quantitative◼◼◼ adjective
[UK: ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv] [US: ˈkwɑːn.tə.ˌte.tɪv]

quantitive◼◼◼ adjective
[UK: kwˈɒntɪtˌɪv] [US: kwˈɑːntɪtˌɪv]

quantative

mennyiségi keretszerződés

quantity contract

mennyiségi meghatározás főnév

quantification noun
[UK: ˈkwɒn.tɪ.faɪ] [US: ˌkwɑːn.tə.fəˈk.eɪ.ʃən]

mennyiségi szerződés

quantity contract

mennyiségi számbavétel

quantity-surveying[UK: ˈkwɒn.tɪ.ti sə.ˈveɪ.ɪŋ] [US: ˈkwɑːn.tə.ti sər.ˈveɪ.ɪŋ]

mennyiségi termelés

quantity production◼◼◼[UK: ˈkwɒn.tɪ.ti prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈkwɑːn.tə.ti prə.ˈdək.ʃn̩]

mennyiségi többlet

plussage[UK: plˈʌsɪdʒ] [US: plˈʌsɪdʒ]

mennyiségi visszaesés főnév

shortfall noun
[UK: ˈʃɔːt.fɔːl] [US: ˈʃɔːrt.ˌfɒl]

mennyiségi változás melléknév

quantitive adjective
[UK: kwˈɒntɪtˌɪv] [US: kwˈɑːntɪtˌɪv]

mennyiségi átvevő és számvizsgáló

quantity-surveyor[UK: ˈkwɒn.tɪ.ti sə.ˈveɪə(r)] [US: ˈkwɑːn.tə.ti sər.ˈveɪər]

mennyiségi összefüggés főnév

magnitude relation noun
[UK: ˈmæɡ.nɪ.tjuːd rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈmæɡ.nə.ˌtuːd ri.ˈleɪʃ.n̩]

mennyiségileg

quantitatively◼◼◼ adverb
[UK: ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪ.vli] [US: ˌkwɑːn.tə.ˈteɪ.tə.vli]

disquantity verb
[UK: dɪskwˈɒntɪti] [US: dɪskwˈɑːntɪɾi]

mennyiségileg felszöktet

boost[UK: buːst] [US: ˈbuːst]

mennyiségileg meghatároz ige

quantify verb
[UK: ˈkwɒn.tɪ.faɪ] [US: ˈkwɑːn.tə.ˌfaɪ]

mennyiségileg meghatározható melléknév

quantifiable adjective
[UK: ˈkwɒn.tɪ.faɪ] [US: ˌkwɑːn.tə.ˈfaɪə.bel]

fogyatkozás (mennyiségi) főnév

diminution (of quantity) noun
[UK: ˌdɪ.mɪ.ˈnjuːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.mə.ˈnuːʃ.n̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies