венгерский-английский словарь »

menet означает в английский

венгерскийанглийский
menet

round [rounds]◼◼◼ noun
[UK: ˈraʊnd] [US: ˈraʊnd]

on the way◼◼◼ noun
[UK: ɒn ðə ˈweɪ] [US: ɑːn ðə ˈweɪ]

march [marches]◼◼◻ noun
[UK: mɑːtʃ] [US: ˈmɑːrtʃ]

walk [walks]◼◼◻ noun
[UK: wɔːk] [US: ˈwɑːk]

course [courses]◼◼◻ noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

procession [processions]◼◼◻ noun
[UK: prə.ˈseʃ.n̩] [US: prə.ˈseʃ.n̩]

working [workings]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk.ɪŋ] [US: ˈwɝːk.ɪŋ]

of course◼◼◻ noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

fall [falls]◼◼◻ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

travel◼◻◻ noun
[UK: ˈtræv.l̩] [US: ˈtræv.l̩]

bout [bouts]◼◻◻ noun
[UK: baʊt] [US: ˈbaʊt]

rally [rallies]◼◻◻ noun
[UK: ˈræ.li] [US: ˈræ.li]

wind [winds]◼◻◻ noun
[UK: wɪnd] [US: wɪnd]

movement [movements]◼◻◻ noun
[UK: ˈmuːv.mənt] [US: ˈmuːv.mənt]

pace [paces]◼◻◻ noun
[UK: peɪs] [US: ˈpeɪs]

motion [motions]◼◻◻ noun
[UK: ˈməʊʃ.n̩] [US: ˈmoʊʃ.n̩]

cruise [cruises]◼◻◻ noun
[UK: kruːz] [US: ˈkruːz]

on the way there◼◻◻ adverb

drift [drifts]◼◻◻ noun
[UK: drɪft] [US: ˈdrɪft]

comb [combs] noun
[UK: kəʊm] [US: ˈkoʊm]

guideway noun
[UK: ɡˈaɪdweɪ] [US: ɡˈaɪdweɪ]

menet (csavar) főnév

spiral [spirals]◼◼◼ noun
[UK: ˈspaɪə.rəl] [US: ˈspaɪ.rəl]

menet (csavaré) főnév

thread [threads]◼◼◼ noun
[UK: θred] [US: ˈθred]

menet élén

at the head of a procession[UK: ət ðə hed əv ə prə.ˈseʃ.n̩] [US: ət ðə ˈhed əv ə prə.ˈseʃ.n̩]

menet közben

on the fly◼◼◼ adverb
[UK: ɒn ðə flaɪ] [US: ɑːn ðə ˈflaɪ]

as I go along◼◼◻[UK: əz ˈaɪ ɡəʊ ə.ˈlɒŋ] [US: ˈæz ˈaɪ ˈɡoʊ ə.ˈlɔːŋ]

on the go◼◻◻ adjective
[UK: ɒn ðə ɡəʊ] [US: ɑːn ðə ˈɡoʊ]

under way◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈweɪ] [US: ˈʌnd.r̩ ˈweɪ]

underway◼◻◻ adjective
[UK: ˌən.dəˈrw.eɪ] [US: ˌən.dəˈr.weɪ]

menet közben lekapcsol

slip[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

menet közben lekapcsolt

slip-carriage[UK: slɪp ˈkær.ɪdʒ] [US: sˈlɪp ˈkæ.rɪdʒ]

slip-coach[UK: slɪp kəʊtʃ] [US: sˈlɪp koʊtʃ]

menet közben oldható kapcsoló

slip-coupling[UK: slɪp ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: sˈlɪp ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

menet legelején halad

be in the van of the procession[UK: bi ɪn ðə væn əv ðə prə.ˈseʃ.n̩] [US: bi ɪn ðə ˈvæn əv ðə prə.ˈseʃ.n̩]

menetdíj főnév

fare (money) [fares]◼◼◼ noun
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

menetek

threads◼◼◼[UK: θredz] [US: ˈθredz]

turns◼◼◻[UK: tɜːnz] [US: ˈtɝːnz]

menetel ige

march [marched, marched, marching, marches]◼◼◼ verb
[UK: mɑːtʃ] [US: ˈmɑːrtʃ]

move [moved, moved, moving, moves]◼◻◻ verb
[UK: muːv] [US: ˈmuːv]

troop [trooped, trooped, trooping, troops]◼◻◻ verb
[UK: truːp] [US: ˈtruːp]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский