венгерский-английский словарь » mellőz meaning in английский

венгерскийанглийский
mellőz ige

ignore◼◼◼ verb
[UK: ɪɡ.ˈnɔː(r)] [US: ɪg.ˈnɔːr]

neglect◼◼◻ verb
[UK: nɪ.ˈɡlekt] [US: nə.ˈɡlekt]

set aside◼◼◻ verb
[UK: set ə.ˈsaɪd] [US: ˈset ə.ˈsaɪd]

skip◼◼◻ verb
[UK: skɪp] [US: ˈskɪp]

omit◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈmɪt] [US: oˈmɪt]

slight◼◻◻ verb
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

balk verb
[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

brush aside verb
[UK: brʌʃ ə.ˈsaɪd] [US: ˈbrəʃ ə.ˈsaɪd]

bump verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

by-pass verb
[UK: baɪ pɑːs] [US: baɪ ˈpæs]

cut (cut, cut) verb
[UK: kʌt kʌt kʌt] [US: ˈkət ˈkət ˈkət]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

pass by verb
[UK: pɑːs baɪ] [US: ˈpæs baɪ]

put on one side verb
[UK: ˈpʊt ɒn wʌn saɪd] [US: ˈpʊt ɑːn wʌn ˈsaɪd]

put on the shelf verb
[UK: ˈpʊt ɒn ðə ʃelf] [US: ˈpʊt ɑːn ðə ˈʃelf]

put something to one side verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ tuː wʌn saɪd] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː wʌn ˈsaɪd]

shelve verb
[UK: ʃelv] [US: ˈʃelv]

skipped verb
[UK: skɪpt] [US: ˈskɪpt]

spurn verb
[UK: spɜːn] [US: ˈspɝːn]

mellőz (vmit) ige

dispense with something verb
[UK: dɪ.ˈspens wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspens wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

pass over verb
[UK: pɑːs ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈpæs ˈoʊv.r̩]

put something on one side verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ɒn wʌn saɪd] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ɑːn wʌn ˈsaɪd]

mellőzhetetlen

indispensable

mellőzhető melléknév

dispensable adjective
[UK: dɪ.ˈspen.səb.l̩] [US: ˌdɪ.ˈspen.səb.l̩]

inessential adjective
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈsen.ʃl̩] [US: ˌɪ.nɪ.ˈsen.ʃl̩]

omissible adjective
[UK: əʊ.ˈmɪ.sɪbl] [US: oʊ.ˈmɪ.sə.bəl]

small adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

mellőzik

be elbowed into a corner[UK: bi ˈel.bəʊd ˈɪn.tə ə ˈkɔː.nə(r)] [US: bi ˈelboʊd ˌɪn.ˈtuː ə ˈkɔːr.nər]

be left out in the cold[UK: bi left ˈaʊt ɪn ðə kəʊld] [US: bi ˈleft ˈaʊt ɪn ðə koʊld]

mellőztetés főnév

missing out noun
[UK: ˈmɪs.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈmɪs.ɪŋ ˈaʊt]

mellőzték

be out of it[UK: bi ˈaʊt əv ɪt] [US: bi ˈaʊt əv ˈɪt]

mellőzés főnév

slight◼◼◼ noun
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

ignoring noun
[UK: ɪɡ.ˈnɔːr.ɪŋ] [US: ɪg.ˈnɔːr.ɪŋ]

preterition noun
[UK: prɪtɪrˈɪʃən] [US: prɪɾɪrˈɪʃən]

mellőzés (titulusé) főnév

expunging noun
[UK: ɪk.ˈspʌndʒ.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspʌndʒ.ɪŋ]

mellőzött melléknévi igenév

ignored◼◼◼ adjective
[UK: ɪɡ.ˈnɔːd] [US: ɪg.ˈnɔːrd]

unheeded◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈhiː.dɪd] [US: ʌn.ˈhiː.dəd]

unnoticed◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈnəʊ.tɪst] [US: ˌʌnˈno.ʊ.tɪst]

unlooked at participle
[UK: ˌʌnˈlʊkt æt ] [US: ʌnˈlʊkt æt ]

mellőzöttség főnév

neglect◼◼◼ noun
[UK: nɪ.ˈɡlekt] [US: nə.ˈɡlekt]

missing out noun
[UK: ˈmɪs.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈmɪs.ɪŋ ˈaʊt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies