венгерский-английский словарь » megtámad meaning in английский

венгерскийанглийский
megtámad ige

attack◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

assault◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈsɔːlt] [US: ə.ˈsɒlt]

assail◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈseɪl] [US: ə.ˈseɪl]

charge◼◻◻ verb
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

contest◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈtest] [US: ˈkɑːn.test]

encounter◼◻◻ verb
[UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r)] [US: enˈk.aʊn.tər]

raid◼◻◻ verb
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

advance against verb
[UK: əd.ˈvɑːns ə.ˈɡenst] [US: əd.ˈvæns ə.ˈɡenst]

combat verb
[UK: ˈkɒm.bæt] [US: ˈkɑːm.bæt]

corrode verb
[UK: kə.ˈrəʊd] [US: kəˈroʊd]

expugn verb
[UK: ekspˈʌn] [US: ekspˈʌn]

go for verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r)] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr]

impugn verb
[UK: ɪm.ˈpjuːn] [US: ˌɪm.ˈpjuːn]

seize verb
[UK: siːz] [US: siːz]

set about verb
[UK: set ə.ˈbaʊt] [US: ˈset ə.ˈbaʊt]

top off verb
[UK: tɒp ɒf] [US: ˈtɑːp ˈɒf]

visit verb
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

wade in verb
[UK: weɪd ɪn] [US: ˈweɪd ɪn]

megtámad (egészséget) ige

affect◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

megtámad (ellenséget) ige

engage◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

megtámad (átv) ige

deraign verb
[UK: dɪrˈeɪn] [US: dɪrˈeɪn]

megtámad valamit ige

oppugn◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpjuːn] [US: ə.ˈpjuːn]

megtámad vkt

aggress[UK: ə.ˈɡres] [US: ə.ˈɡres]

charge at somebody[UK: tʃɑːdʒ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtʃɑːrdʒ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

wade into somebody[UK: weɪd ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈweɪd ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megtámadhatatlan melléknév

unassailable◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈseɪ.ləb.l̩] [US: ˌʌ.nə.ˈseɪ.ləb.l̩]

unimpeachable◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌ.nɪm.ˈpiː.tʃəb.l̩] [US: ˌʌ.ˌnɪm.ˈpiː.tʃəb.l̩]

airtight adjective
[UK: ˈeə.taɪt] [US: ˈer.ˌtaɪt]

impugnable adjective
[UK: ɪm.ˈpjuː.nəbl] [US: ɪm.ˈpjuː.nəbl]

invulnerable adjective
[UK: ɪn.ˈvʌl.nə.rəb.l̩] [US: ˌɪn.ˈvəl.nə.rəb.l̩]

non-appellable adjective
[UK: nɒn] [US: ˈnɑːn]

unassaultable adjective
[UK: ˌʌnəˈsɔːltəbl ] [US: ʌnəˈsɔltəbl ]

unattackable adjective
[UK: ˌʌnəˈtækəbl ] [US: ʌnəˈtækəbl ]

megtámadhatatlan melléknév
jog

unimpugnable adjective
[UK: ˌʌnɪmˈpjuːnəbl ] [US: ʌnɪmˈpjunəbl ]

megtámadható melléknév

voidable◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɔɪdəbl ] [US: ˈvɔɪdəbl ]

attackable◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈtækəbl] [US: ə.ˈtækəbl]

assaultable adjective
[UK: əˈsɔːltəbl ] [US: əˈsɔltəbl ]

cancellable adjective
[UK: ˈkænsələbl ] [US: ˈkænsələbl ]

combatable adjective
[UK: ˈkɒmbætəbl ] [US: ˈkɑmbætəbl ]

contestable adjective
[UK: kən.ˈte.stə.bəl] [US: kən.ˈte.stə.bəl]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies