венгерский-английский словарь » megold meaning in английский

венгерскийанглийский
megold ige

solve◼◼◼ verb
[UK: sɒlv] [US: ˈsɑːlv]

deal with◼◼◻ verb
[UK: diːl wɪð] [US: ˈdiːl wɪθ]

do (did, done)◼◼◻ verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

resolve◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈzɒlv] [US: ri.ˈzɑːlv]

loose◼◻◻ verb
[UK: luːs] [US: ˈluːs]

settle◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

sort out◼◻◻ verb
[UK: sɔːt ˈaʊt] [US: ˈsɔːrt ˈaʊt]

tackle◼◻◻ verb
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

unloose◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈluːs] [US: ʌn.ˈluːs]

work out◼◻◻ verb
[UK: ˈwɜːk ˈaʊt] [US: ˈwɝːk ˈaʊt]

clear up verb
[UK: klɪə(r) ʌp] [US: ˈklɪr ʌp]

compass verb
[UK: ˈkʌm.pəs] [US: ˈkʌm.pəs]

decipher verb
[UK: dɪ.ˈsaɪ.fə(r)] [US: də.ˈsaɪ.fər]

disentangle verb
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ˌdɪ.sən.ˈtæŋ.ɡl̩]

ease verb
[UK: iːz] [US: ˈiːz]

get out verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt] [US: ˈɡet ˈaʊt]

hash out verb
[UK: hæʃ ˈaʊt] [US: ˈhæʃ ˈaʊt]

unbind (unbound, unbound) verb
[UK: ˌʌn.ˈbaɪnd ˌʌn.ˈbaʊnd ˌʌn.ˈbaʊnd] [US: ˌʌn.ˈbaɪnd ən.ˈbaʊnd ən.ˈbaʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

uncipher verb
[UK: ˌʌnˈsaɪfə ] [US: ʌnˈsaɪfər ]

unlash verb
[UK: ˌʌnˈlæʃ ] [US: ʌnˈlæʃ ]

unlink verb
[UK: ˈʌn.ˈlɪŋk] [US: ən.ˈlɪŋk]

unloosen verb
[UK: ˈʌn.ˈluːsn] [US: ˈʌn.ˈluːsn]

unravel verb
[UK: ʌn.ˈræ.vəl] [US: ʌn.ˈræ.vəl]

megold ige
US

figure out verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r) ˈaʊt] [US: ˈfɪ.ɡjər ˈaʊt]

megold (köteléket) ige

untie verb
[UK: ʌn.ˈtaɪ] [US: ʌn.ˈtaɪ]

megold (példát) ige

work◼◼◼ verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

megold (vmit) ige

wrap something up verb
[UK: ræp ˈsʌm.θɪŋ ʌp] [US: ˈræp ˈsʌm.θɪŋ ʌp]

megoldás

solution◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈluːʃ.n̩] [US: sə.ˈluːʃ.n̩]

approach◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

resolution◼◼◻ noun
[UK: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌre.zə.ˈluːʃ.n̩]

disposal◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩]

expedient◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈspiː.dɪənt] [US: ɪk.ˈspiː.diənt]

key◼◻◻ noun
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

resolving◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɒlv.ɪŋ] [US: ri.ˈzɑːlv.ɪŋ]

resort◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɔːt] [US: rə.ˈzɔːrt]

settling◼◻◻ noun
[UK: ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ˈset.l̩.ɪŋ]

solving◼◻◻ noun
[UK: ˈsɒlv.ɪŋ] [US: ˈsɑːlv.ɪŋ]

tackling◼◻◻ noun
[UK: ˈtæk.l̩.ɪŋ] [US: ˈtæk.l̩.ɪŋ]

accomplishment noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənt] [US: əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənt]

anticlimactic adjective
[UK: ˌæn.ti.klaɪ.ˈmæk.tɪk] [US: ˌæn.ti.klaɪ.ˈmæk.tɪk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies