венгерский-английский словарь » megerősít meaning in английский

венгерскийанглийский
megerősít ige

confirm◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈfɜːm] [US: kən.ˈfɝːm]

strengthen◼◼◼ verb
[UK: ˈstreŋ.θn̩] [US: ˈstreŋ.θn̩]

affirm◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈfɜːm] [US: ə.ˈfɝːm]

corroborate◼◼◻ verb
[UK: kə.ˈrɒ.bə.reɪt] [US: kə.ˈrɑː.bə.ˌret]

reinforce◼◼◻ verb
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔːs] [US: ˌri.ˌɪn.ˈfɔːrs]

upheld◼◼◻ verb
[UK: ˌʌp.ˈheld] [US: əp.ˈheld]

verify (verified, verified)◼◼◻ verb
[UK: ˈve.rɪ.faɪ ˈve.rɪ.faɪd ˈve.rɪ.faɪd] [US: ˈve.rə.ˌfaɪ ˈve.rə.ˌfaɪd ˈve.rə.ˌfaɪd]

approve◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpruːv] [US: ə.ˈpruːv]

attach◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtætʃ] [US: ə.ˈtætʃ]

consolidate◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsɒ.lɪ.deɪt] [US: kən.ˈsɑː.lə.ˌdet]

firm◼◻◻ verb
[UK: fɜːm] [US: ˈfɝːm]

fix◼◻◻ verb
[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

fortify◼◻◻ verb
[UK: ˈfɔː.tɪ.faɪ] [US: ˈfɔːr.tə.ˌfaɪ]

man◼◻◻ verb

ratify◼◻◻ verb
[UK: ˈræ.tɪ.faɪ] [US: ˈræ.tə.ˌfaɪ]

recruit◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈkruːt] [US: rə.ˈkruːt]

sanction◼◻◻ verb
[UK: ˈsæŋk.ʃn̩] [US: ˈsæŋk.ʃn̩]

tackle◼◻◻ verb
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

underpin◼◻◻ verb
[UK: ˌʌn.də.ˈpɪn] [US: ˈʌn.dər.ˌpɪn]

uphold (upheld, upheld)◼◻◻ verb
[UK: ˌʌp.ˈhəʊld ˌʌp.ˈheld ˌʌp.ˈheld] [US: ˌʌpˈhoʊld əp.ˈheld əp.ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

validate◼◻◻ verb
[UK: ˈvæ.lɪ.deɪt] [US: ˈvæ.lə.det]

afforce verb
[UK: əfˈɔːs] [US: əfˈoːrs]

approbate verb
[UK: ˈæ.prəʊ.beɪt] [US: ˈæ.prə.ˌbeɪt]

approve of verb
[UK: ə.ˈpruːv əv] [US: ə.ˈpruːv əv]

avouch verb
[UK: ə.ˈvaʊtʃ] [US: ə.ˈvaʊtʃ]

bear out verb
[UK: beə(r) ˈaʊt] [US: ˈber ˈaʊt]

beef up verb
[UK: biːf ʌp] [US: ˈbiːf ʌp]

belay verb
[UK: biː.ˈleɪ] [US: biː.ˈleɪ]

brace verb
[UK: breɪs] [US: ˈbreɪs]

cement verb
[UK: sɪ.ˈment] [US: sə.ˈment]

cramp down verb
[UK: kræmp daʊn] [US: ˈkræmp ˈdaʊn]

depose verb
[UK: dɪ.ˈpəʊz] [US: dɪˈpoʊz]

embattle verb
[UK: em.ˈbæ.təl] [US: em.ˈbæ.təl]

fasten verb
[UK: ˈfɑːs.n̩] [US: ˈfæs.n̩]

harden verb
[UK: ˈhɑːd.n̩] [US: ˈhɑːr.dn̩]

lash verb
[UK: læʃ] [US: ˈlæʃ]

man, manned verb
[UK: mæn mænd] [US: ˈmæn ˈmænd]

man, men verb
[UK: mæn men] [US: ˈmæn ˈmen]

man up verb
[UK: mæn ʌp] [US: ˈmæn ʌp]

reassure verb
[UK: ˌriːə.ˈʃʊə(r)] [US: ˌriə.ˈʃʊr]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies