венгерский-английский словарь » megaláz meaning in английский

венгерскийанглийский
megaláz ige

humble◼◼◼ verb
[UK: ˈhʌm.bl̩] [US: ˈhʌm.bl̩]

humiliate◼◼◼ verb
[UK: hjuː.ˈmɪ.lɪeɪt] [US: hjuː.ˈmɪ.li.ˌet]

abase◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈbeɪs] [US: ə.ˈbeɪs]

abject◼◻◻ verb
[UK: ˈæb.dʒekt] [US: ˈæb.dʒekt]

keelhaul verb
[UK: ˈkiːl.hɔːl] [US: ˈkiːl.hɔːl]

let down verb
[UK: let daʊn] [US: ˈlet ˈdaʊn]

lower verb
[UK: ˈləʊ.ə(r)] [US: ˈloʊ.r̩]

mortify verb
[UK: ˈmɔː.tɪ.faɪ] [US: ˈmɔːr.tə.ˌfaɪ]

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

shend verb
[UK: ʃˈend] [US: ʃˈend]

slight verb
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

megaláz ige
skót

nither verb
[UK: nˈɪðə] [US: nˈɪðɚ]

megaláz vkt

bring somebody low[UK: brɪŋ ˈsʌm.bə.di ləʊ] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈloʊ]

crop somebody's feather[UK: krɒp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfe.ðə(r)] [US: ˈkrɑːp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfe.ðər]

cut somebody's comb[UK: kʌt ˈsəm.ˌbɑː.di kəʊm] [US: ˈkət ˈsəm.ˌbɑː.di ˈkoʊm]

take somebody down a peg[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di daʊn ə peɡ] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn ə ˈpeɡ]

megalázatlan melléknév

unabashed adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈbæʃt] [US: ˌʌ.nə.ˈbæʃt]

megalázkodik ige

grovel◼◼◼ verb
[UK: ˈɡrɒv.l̩] [US: ˈɡrɑːv.l̩]

kowtow◼◼◻ verb
[UK: ˌkaʊ.ˈtaʊ] [US: ˈkaʊ.ˈtaʊ]

abase oneself verb
[UK: ə.ˈbeɪs wʌn.ˈself] [US: ə.ˈbeɪs wʌn.ˈself]

bow verb
[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

crawl verb
[UK: krɔːl] [US: ˈkrɒl]

creep, crept verb
[UK: kriːp krept] [US: ˈkriːp ˈkrept]

crept verb
[UK: krept] [US: ˈkrept]

cringe verb
[UK: krɪndʒ] [US: ˈkrɪndʒ]

eat humble pie verb
[UK: iːt ˈhʌm.bl̩ paɪ] [US: ˈiːt ˈhʌm.bl̩ ˈpaɪ]

kiss the rod verb
[UK: kɪs ðə rɒd] [US: ˈkɪs ðə ˈrɑːd]

kotow verb
[UK: ˌkaʊ.ˈtaʊ] [US: ˌkaʊ.ˈtaʊ]

truckle verb
[UK: ˈtrʌk.l̩] [US: ˈtrʌk.l̩]

megalázkodik vk előtt

bow before somebody[UK: baʊ bɪ.ˈfɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbaʊ bɪ.ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

crawl before somebody[UK: krɔːl bɪ.ˈfɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkrɒl bɪ.ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

crawl to somebody[UK: krɔːl tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkrɒl ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

grovel before somebody[UK: ˈɡrɒv.l̩ bɪ.ˈfɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡrɑːv.l̩ bɪ.ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

grovel to somebody[UK: ˈɡrɒv.l̩ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡrɑːv.l̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lick somebody's boots[UK: lɪk ˈsəm.ˌbɑː.di buːts] [US: ˈlɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈbuːts]

truckle to somebody[UK: ˈtrʌk.l̩ tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtrʌk.l̩ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megalázkodik vki előtt (átv)

humble oneself before somebody[UK: ˈhʌm.bl̩ wʌn.ˈself bɪ.ˈfɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhʌm.bl̩ wʌn.ˈself bɪ.ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megalázkodni kénytelen

eat crow[UK: iːt krəʊ] [US: ˈiːt ˈkroʊ]

megalázkodás főnév

subservience◼◼◼ noun
[UK: səb.ˈsɜː.vɪəns] [US: səb.ˈsɝː.viəns]

self-abasement◼◼◻ noun
[UK: self ə.ˈbeɪ.smənt] [US: ˈself ə.ˈbeɪ.smənt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies