венгерский-английский словарь » magasan meaning in английский

венгерскийанглийский
magasan határozószó

high◼◼◼ adverb
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

highly◼◼◻ adverb
[UK: ˈhaɪ.li] [US: ˈhaɪ.li]

loftily adverb
[UK: ˈlɒf.tɪ.li] [US: ˈlɒf.tɪ.li]

way up adverb
[UK: ˈweɪ ʌp] [US: ˈweɪ ʌp]

magasan a fák felett

far above the trees[UK: ˈfɑː(r) ə.ˈbʌv ðə triːz] [US: ˈfɑːr ə.ˈbʌv ðə ˈtriːz]

magasan áll

be up[UK: bi ʌp] [US: bi ʌp]

magasan énekel

sing high[UK: sɪŋ haɪ] [US: ˈsɪŋ ˈhaɪ]

magasan fekvő

commanding adjective
[UK: kə.ˈmɑːnd.ɪŋ] [US: kə.ˈmænd.ɪŋ]

loftily adverb
[UK: ˈlɒf.tɪ.li] [US: ˈlɒf.tɪ.li]

upland[UK: ˈʌ.plənd] [US: ˈʌ.plənd]

magasan fekvő terület főnév

upland noun
[UK: ˈʌ.plənd] [US: ˈʌ.plənd]

magasan felülmúl vkt ige

knock somebody's head off verb
[UK: nɒk ˈsəm.ˌbɑː.di hed ɒf] [US: ˈnɑːk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed ˈɒf]

magasan hordja a fejét

hold one's head high[UK: həʊld wʌnz hed haɪ] [US: hoʊld wʌnz ˈhed ˈhaɪ]

magasan hordja az orrát (átv)

carry it high[UK: ˈkæ.ri ɪt haɪ] [US: ˈkæ.ri ˈɪt ˈhaɪ]

cock one's nose[UK: ˈkɒk wʌnz nəʊz] [US: ˈkɑːk wʌnz noʊz]

walk with one's head high in the air[UK: wɔːk wɪð wʌnz hed haɪ ɪn ðə eə(r)] [US: ˈwɑːk wɪθ wʌnz ˈhed ˈhaɪ ɪn ðə ˈer]

walk with one's head in the air[UK: wɔːk wɪð wʌnz hed ɪn ðə eə(r)] [US: ˈwɑːk wɪθ wʌnz ˈhed ɪn ðə ˈer]

magasan képzett

highly qualified◼◼◼[UK: ˈhaɪ.li ˈkwɒ.lɪ.faɪd] [US: ˈhaɪ.li ˈkwɑː.lə.ˌfaɪd]

highly-educated adjective

magasan kiálló meredek kőszirt főnév

crag noun
[UK: kræɡ] [US: kræɡ]

magasan kulturált

highbrow[UK: ˈhaɪ.braʊ] [US: ˈhaɪ.ˌbrɑːw]

magasan kvalifikált

highly qualified◼◼◼[UK: ˈhaɪ.li ˈkwɒ.lɪ.faɪd] [US: ˈhaɪ.li ˈkwɑː.lə.ˌfaɪd]

magasan lebeg

soar high[UK: sɔː(r) haɪ] [US: ˈsɔːr ˈhaɪ]

magasan repül

fly a high pitch[UK: flaɪ ə haɪ pɪtʃ] [US: ˈflaɪ ə ˈhaɪ ˈpɪtʃ]

fly high[UK: flaɪ haɪ] [US: ˈflaɪ ˈhaɪ]

magasan repülő főnév

high-flier noun
[UK: haɪ ˈflaɪə(r)] [US: ˈhaɪ ˈflaɪər]

magasan repülő (repgép) főnév

high-flyer noun
[UK: haɪ ˈflaɪə(r)] [US: ˈhaɪ ˈflaɪər]

magasan szálló (madár) főnév

high-flyer noun
[UK: haɪ ˈflaɪə(r)] [US: ˈhaɪ ˈflaɪər]

magasan szárnyaló (mint a sas)

eagle-winged[UK: ˈiːɡ.l̩ wɪŋd] [US: ˈiːɡ.l̩ ˈwɪŋd]

magasan van

be up[UK: bi ʌp] [US: bi ʌp]

magasan végzi

hang as high as haman[UK: hæŋ əz haɪ əz ˈheɪ.mən] [US: ˈhæŋ ˈæz ˈhaɪ ˈæz ˈheɪ.mən]

magasantenna főnév

overhead aerial noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈhed ˈeə.riəl] [US: ˌoʊv.ə.ˈhed ˈe.riəl]

a barométer magasan áll

the barometer is up[UK: ðə bə.ˈrɒ.mɪ.tə(r) ɪz ʌp] [US: ðə bə.ˈrɑː.mə.tər ˈɪz ʌp]

a nap magasan áll (átv)

the sun is high[UK: ðə sʌn ɪz haɪ] [US: ðə ˈsən ˈɪz ˈhaɪ]

hangja magasan szárnyalt

his voice rose high[UK: hɪz vɔɪs rəʊz haɪ] [US: ˈhɪz ˌvɔɪs roʊz ˈhaɪ]

igen magasan hordja az orrát (átv)

be eaten up with pride[UK: bi ˈiːt.n̩ ʌp wɪð praɪd] [US: bi ˈiːt.n̩ ʌp wɪθ ˈpraɪd]

magasan

high up in the air[UK: haɪ ʌp ɪn ðə eə(r)] [US: ˈhaɪ ʌp ɪn ðə ˈer]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies