венгерский-английский словарь » levertség meaning in английский

венгерскийанглийский
levertség főnév

adynamia noun
[UK: ˌæ.daɪ.ˈneɪ.mɪə] [US: ˌæd.ˈneɪ.miːə]

affliction noun
[UK: ə.ˈflɪk.ʃn̩] [US: ə.ˈflɪk.ʃn̩]

disanimation noun
[UK: dˌɪsˌanɪmˈeɪʃən] [US: dˌɪsˌænɪmˈeɪʃən]

disheartenment noun
[UK: dɪshˈɑːtənmənt] [US: dɪshˈɑːrʔn̩mənt]

dispiritedness noun
[UK: dɪˈspɪrɪtɪdnəs ] [US: dɪˈspɪrətɪdnəs ]

down-heartedness noun
[UK: daʊn] [US: ˈdaʊn]

droop noun
[UK: druːp] [US: ˈdruːp]

heaviness (persisting sadness) noun
[UK: ˈhe.vɪ.nəs] [US: ˈhe.vɪ.nəs]

moodiness noun
[UK: ˈmuː.dɪ.nəs] [US: ˈmuː.dɪ.nəs]

prostration noun
[UK: prɒ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: praˈstreɪʃ.n̩]

spleen noun
[UK: spliːn] [US: ˈspliːn]

vapours (blues, blue devils, megrims, vapors) noun
[UK: ˈveɪ.pəz] [US: ˈveɪ.pəz]

woebegoneness noun
[UK: ˈwəʊbɪˌgɒnəs ] [US: ˈwoʊbɪˌgɔnəs ]

wretchedness noun
[UK: ˈre.tʃɪd.nəs] [US: ˈre.tʃəd.nəs]

levertség (depressio) főnév

depression noun
[UK: dɪ.ˈpreʃ.n̩] [US: də.ˈpreʃ.n̩]

mopes noun
[UK: məʊps] [US: moʊps]

levertség (átv) főnév

dejectedness noun
[UK: dɪˈʤɛktɪdnəs ] [US: dɪˈʤɛktɪdnəs ]

dejection noun
[UK: dɪ.ˈdʒek.ʃn̩] [US: dɪ.ˈdʒek.ʃn̩]

beteges levertség (morbiditas) főnév

morbidity noun
[UK: mɔː.ˈbɪ.dɪ.ti] [US: mɔːr.ˈbɪ.də.ti]

morbidness noun
[UK: ˈmɔː.bɪd.nəs] [US: ˈmɔːr.bɪd.nəs]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies