венгерский-английский словарь » leleményes meaning in английский

венгерскийанглийский
leleményes melléknév

ingenious◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒiː.nɪəs] [US: ˌɪn.ˈdʒiː.njəs]

resourceful◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈzɔː.sfəl] [US: ri.ˈsɔːr.sfəl]

clever◼◼◻ adjective
[UK: ˈkle.və(r)] [US: ˈkle.vər]

inventive◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈven.tɪv] [US: ˌɪn.ˈven.tɪv]

daedal adjective
[UK: ˈdiː.dəl] [US: ˈdiː.dəl]

dedal adjective
[UK: dˈedəl] [US: dˈedəl]

forgetive adjective
[UK: fəɡˈetɪv] [US: fɚɡˈeɾɪv]

have the bump for invention adjective
[UK: həv ðə bʌmp fɔː(r) ɪn.ˈven.ʃn̩] [US: həv ðə ˈbəmp ˈfɔːr ˌɪn.ˈven.ʃn̩]

mercurial adjective
[UK: mɜː.ˈkjʊə.rɪəl] [US: mər.ˈkjʊ.riəl]

originative adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt.ɪv] [US: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt.ɪv]

planful adjective
[UK: ˈplænf(ə)l ] [US: ˈplænf(ə)l ]

leleményes (szerkezet) melléknév

daedalian adjective
[UK: dɪ.ˈdeɪ.lɪən] [US: dɪ.ˈdeɪ.lɪən]

leleményes ember

man of resource[UK: mæn əv rɪ.ˈzɔːs] [US: ˈmæn əv ˈriː.sɔːrs]

leleményes szerkezet melléknév

daedal adjective
[UK: ˈdiː.dəl] [US: ˈdiː.dəl]

leleményesen határozószó

artfully◼◼◼ adverb
[UK: ˈɑːt.fli] [US: ˈɑːrt.fə.li]

leleményesen határozószó
GB

ingeniously adverb
[UK: ɪn.ˈdʒiː.nɪə.sli] [US: ˌɪn.ˈdʒiː.njə.sli]

leleményesség főnév

ingenuity◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dʒɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: ˌɪn.dʒə.ˈnuːə.ti]

cleverness◼◼◻ noun
[UK: ˈkle.və.nəs] [US: ˈkle.vər.nəs]

inventiveness◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈven.tɪv] [US: ˌɪn.ˈven.tɪv.nəs]

resource◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈzɔːs] [US: ˈriː.sɔːrs]

gumption noun
[UK: ˈɡʌmp.ʃn̩] [US: ˈɡʌmp.ʃn̩]

resourcefulness noun
[UK: rɪ.ˈsɔː.sfl̩.nəs] [US: ri.ˈsɔːr.sfl̩.nəs]

leleményesség főnév
GB

ingeniousness noun
[UK: ɪnˈʤiːnjəsnəs ] [US: ɪnˈʤinjəsnəs ]

leleményességet nélkülöző melléknév

uninventive adjective
[UK: ˌʌnɪnˈvɛntɪv ] [US: ʌnɪnˈvɛntɪv ]

nem leleményes melléknév

uninventive adjective
[UK: ˌʌnɪnˈvɛntɪv ] [US: ʌnɪnˈvɛntɪv ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies