венгерский-английский словарь »

ledől означает в английский

венгерскийанглийский
ledől ige

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles]◼◼◼ verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

come down◼◼◻ verb
[UK: kʌm daʊn] [US: ˈkəm ˈdaʊn]

topple [toppled, toppled, toppling, topples]◼◻◻ verb
[UK: ˈtɒp.l̩] [US: ˈtɑːp.l̩]

crash down verb
[UK: kræʃ daʊn] [US: ˈkræʃ ˈdaʊn]

tumble down verb
[UK: ˈtʌm.bl̩ daʊn] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈdaʊn]

ledől (ágyra) (átv) ige

doss down verb
[UK: dɒs daʊn] [US: ˈdɒs ˈdaʊn]

ledől (átv) ige

take a nap◼◼◼ verb
[UK: teɪk ə næp] [US: ˈteɪk ə ˈnæp]

have a nap◼◻◻ verb
[UK: həv ə næp] [US: həv ə ˈnæp]

ledőlt melléknév

overthrown adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊn] [US: ˌovərˈθroʊn]

ledőlés főnév

giving way noun

You can find it in:

венгерскийанглийский