венгерский-английский словарь » lárma meaning in английский

венгерскийанглийский
lárma főnév

bobbery◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒ.bə.rɪ] [US: ˈbɑː.bə.riː]

noise◼◼◼ noun
[UK: nɔɪz] [US: nɔɪz]

noisiness◼◼◼ noun
[UK: ˈnɔɪz.i.nəs] [US: ˈnɔɪz.i.nəs]

cry◼◼◻ noun
[UK: kraɪ] [US: ˈkraɪ]

din◼◼◻ noun
[UK: dɪn] [US: ˈdɪn]

uproar◼◼◻ noun
[UK: ˈʌ.prɔː(r)] [US: ˈʌ.ˌprɔːr]

alarm◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈlɑːm] [US: ə.ˈlɑːrm]

fuss◼◻◻ noun
[UK: fʌs] [US: ˈfəs]

hubbub◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌ.bʌb] [US: ˈhʌ.bəb]

outcry◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.kraɪ] [US: ˈaʊt.ˌkraɪ]

racket◼◻◻ noun
[UK: ˈrækɪt] [US: ˈrækət]

row◼◻◻ noun
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

storm◼◻◻ noun
[UK: stɔːm] [US: ˈstɔːrm]

ado noun
[UK: ə.ˈduː] [US: ə.ˈduː]

blare noun
[UK: bleə(r)] [US: ˈbler]

bluster noun
[UK: ˈblʌ.stə(r)] [US: ˈblʌ.stər]

discord noun
[UK: ˈdɪs.kɔːd] [US: ˈdɪs.kɔːrd]

garboil noun
[UK: ɡˈɑːbɔɪl] [US: ɡˈɑːrbɔɪl]

hurly-burly noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

jangle noun
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

kick-up noun
[UK: ˈkɪk ʌp] [US: ˈkɪk ʌp]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

racketing noun
[UK: ˈræk.ɪt.ɪŋ] [US: ˈræk.ɪt.ɪŋ]

ruckus noun
[UK: ˈrʌkəs] [US: ˈrʌkəs]

shine noun
[UK: ʃaɪn] [US: ˈʃaɪn]

unquietness noun
[UK: ʌnˈkwaɪətnəs ] [US: ʌnˈkwaɪətnəs ]

whoop-de-doo noun
[UK: wuːp də ˈduː] [US: ˈwuːp ˈdiː ˈduː]

lárma (clamor) főnév
GB

clamour◼◼◼ noun
[UK: ˈklæ.mə(r)] [US: ˈklæ.mər]

lárma (clamor) főnév
US

clamor◼◼◼ noun
[UK: ˈklæ.mə(r)] [US: ˈklæ.mər]

fülsiketítő lárma

head-splitting[UK: hed ˈsplɪt.ɪŋ] [US: ˈhed ˈsplɪt.ɪŋ]

hangos (lárma) melléknév

high◼◼◼ adjective
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

kibírhatatlan lárma

hideous noise[UK: ˈhɪ.dɪəs nɔɪz] [US: ˈhɪ.diəs nɔɪz]

nagy lárma

jazz[UK: dʒæz] [US: ˈdʒæz]

row-crop[UK: raʊ krɒp] [US: ˈroʊ ˈkrɑːp]

row-de-dow[UK: raʊ də ˈdaʊ] [US: ˈroʊ ˈdiː ˈdaʊ]

tow-row[UK: təʊ raʊ] [US: ˈtoʊ ˈroʊ]

pokoli lárma főnév

pandemonium noun
[UK: ˌpæn.dɪ.ˈməʊ.nɪəm] [US: ˌpæn.dəˈmo.ʊ.niəm]

rettenetes lárma

hideous noise[UK: ˈhɪ.dɪəs nɔɪz] [US: ˈhɪ.diəs nɔɪz]

szörnyű lárma

hell of a noise[UK: hel əv ə nɔɪz] [US: ˈhel əv ə nɔɪz]

vaklárma főnév

false alarm noun
[UK: ˈfɔːls ə.ˈlɑːm] [US: ˈfɔːls ə.ˈlɑːrm]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies