венгерский-английский словарь » kivégzés meaning in английский

венгерскийанглийский
kivégzés főnév

execution◼◼◼ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

dispatch noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

kivégzés guillotine-nal főnév

guillotining noun
[UK: ˈɡɪ.lə.tiːn.ɪŋ] [US: ˈɡɪ.lə.tiːn.ɪŋ]

kivégzés nyakszorító vassal

garotte[UK: ɡə.ˈrɒt] [US: ɡə.ˈrɒt]

garrote[UK: ɡərˈɒt] [US: ɡɚrˈɑːt]

garrotte[UK: ɡə.ˈrɒt] [US: ɡə.ˈrɒt]

kivégzés nyaktilóval főnév

guillotining noun
[UK: ˈɡɪ.lə.tiːn.ɪŋ] [US: ˈɡɪ.lə.tiːn.ɪŋ]

kivégzés villamosszékben főnév

electrocution noun
[UK: ɪ.ˌlek.trə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ə.ˌlek.trə.ˈkjuːʃ.n̩]

kivégzési parancs

death warrant[UK: deθ ˈwɒ.rənt] [US: ˈdeθ ˈwɔː.rənt]

death-warrant noun
[UK: deθ ˈwɒ.rənt] [US: ˈdeθ ˈwɔː.rənt]

akasztás (kivégzés) főnév

hanging (means of execution)◼◼◼ noun
[UK: ˈhæŋɪŋ] [US: ˈhæŋɪŋ]

eretnekek kivégzése főnév

auto-da-fe noun
[UK: ˈɔː.təʊ da ˈfeɪ] [US: ˈɒto.ʊ ˈdɑː ˈfeɪ]

tömeges kivégzés

mass execution[UK: mæs ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˈmæs ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies