венгерский-английский словарь » kiugrik meaning in английский

венгерскийанглийский
kiugrik

jump out◼◼◼ verb

pop out◼◼◻ verb
[UK: pɒp ˈaʊt] [US: ˈpɑːp ˈaʊt]

drop◼◼◻ noun
[UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp]

shoot [shot, shot]◼◻◻ verb
[UK: ʃuːt ʃɒt ʃɒt] [US: ˈʃuːt ˈʃɑːt ˈʃɑːt]
irregular verb

spring out◼◻◻ verb
[UK: sprɪŋ ˈaʊt] [US: ˈsprɪŋ ˈaʊt]

bulge◼◻◻ verb
[UK: bʌldʒ] [US: ˈbəldʒ]

back out verb
[UK: ˈbæk ˈaʊt] [US: ˈbæk ˈaʊt]

bail out verb
[UK: beɪl ˈaʊt] [US: ˈbeɪl ˈaʊt]

beetle verb
[UK: ˈbiːt.l̩] [US: ˈbiːt.l̩]

bounce out verb

cope over verb
[UK: kəʊp ˈəʊv.ə(r)] [US: koʊp ˈoʊv.r̩]

hop out verb
[UK: hɒp ˈaʊt] [US: ˈhɑːp ˈaʊt]

jut out verb
[UK: dʒʌt ˈaʊt] [US: ˈdʒət ˈaʊt]

jut [jutted, jutted] verb
[UK: dʒʌt ˈdʒʌ.tɪd] [US: ˈdʒət ˈdʒʌ.tɪd]
irregular verb

overhang [overhung, overhung] verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈhæŋ ˌəʊv.ə.ˈhʌŋ ˌəʊv.ə.ˈhʌŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈhæŋ ˌoʊv.ə.ˈhʌŋ ˌoʊv.ə.ˈhʌŋ]
irregular verb

project verb
[UK: prə.ˈdʒekt] [US: prə.ˈdʒekt]

protrude verb
[UK: prə.ˈtruːd] [US: proˈtruːd]

stand out verb
[UK: stænd ˈaʊt] [US: ˈstænd ˈaʊt]

stand out in relief verb
[UK: stænd ˈaʊt ɪn rɪ.ˈliːf] [US: ˈstænd ˈaʊt ɪn rə.ˈliːf]

stick out verb
[UK: stɪk ˈaʊt] [US: ˈstɪk ˈaʊt]

tumble out verb
[UK: ˈtʌm.bl̩ ˈaʊt] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈaʊt]

kiugrik (sarok) ige

hang over verb
[UK: hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

kiugrik (szirt) ige

hang [hung hanged, hung hanged]◼◼◼ verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]
irregular verb

kiugrik (vm) fölé (átv)

project over something[UK: prə.ˈdʒekt ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: prə.ˈdʒekt ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

kiugrik a buliból

cop out[UK: kɒp ˈaʊt] [US: ˈkɑːp ˈaʊt]

kiugrik a járatból (lemezjátszó)

jump the sound-groove[UK: dʒʌmp ðə ˈsaʊnd ɡruːv] [US: ˈdʒəmp ðə ˈsaʊnd ˈɡruːv]

kiugrik a papi rendből

defrock oneself[UK: ˌdiː.ˈfrɒk wʌn.ˈself] [US: ˌdiː.ˈfrɑːk wʌn.ˈself]

kiugrik a rendjéből (átv)

unfrock oneself[UK: ˌʌn.ˈfrɒk wʌn.ˈself] [US: ˌʌn.ˈfrɑːk wʌn.ˈself]

kiugrik a sínből

jump the metals[UK: dʒʌmp ðə ˈmet.l̩z] [US: ˈdʒəmp ðə ˈmet.l̩z]

kiugrik a sínből (átv)

leave the metals[UK: liːv ðə ˈmet.l̩z] [US: ˈliːv ðə ˈmet.l̩z]

kiugrik a sorból

fall out of line[UK: fɔːl ˈaʊt əv laɪn] [US: ˈfɑːl ˈaʊt əv ˈlaɪn]

kiugrik az autóból

tumble out of the car[UK: ˈtʌm.bl̩ ˈaʊt əv ðə kɑː(r)] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈaʊt əv ðə ˈkɑːr]

kiugrik az üzletből

back out of a bargain[UK: ˈbæk ˈaʊt əv ə ˈbɑː.ɡɪn] [US: ˈbæk ˈaʊt əv ə ˈbɑːr.ɡən]

majd kiugrik a bőréből (átv)

jump out of one's skin[UK: dʒʌmp ˈaʊt əv wʌnz skɪn] [US: ˈdʒəmp ˈaʊt əv wʌnz ˈskɪn]

majd kiugrik a bőréből (vmitől) (átv) ige

give somebody the jump verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ðə dʒʌmp] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ðə ˈdʒəmp]

majd kiugrik a bőréből örömében

be overjoyed[UK: bi ˌəʊv.əˈdʒɔɪd] [US: bi ˌoʊv.ə.ˈdʒɔɪd]

majd kiugrik a bőréből örömében (átv)

leap for joy[UK: liːp fɔː(r) dʒɔɪ] [US: ˈliːp ˈfɔːr ˌdʒɔɪ]

majd kiugrik örömében a bőréből (átv)

jump for joy[UK: dʒʌmp fɔː(r) dʒɔɪ] [US: ˈdʒəmp ˈfɔːr ˌdʒɔɪ]

nekiugrik

shoot for noun

spring to verb
[UK: sprɪŋ tuː] [US: ˈsprɪŋ ˈtuː]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский