венгерский-английский словарь » kipuhatol meaning in английский

венгерскийанглийский
kipuhatol ige

ascertain◼◼◼ verb
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪn] [US: ˌæ.sər.ˈteɪn]

grope◼◻◻ verb
[UK: ɡrəʊp] [US: ɡroʊp]

approach verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

feel out verb
[UK: fiːl ˈaʊt] [US: ˈfiːl ˈaʊt]

kipuhatolható melléknév

traceable adjective
[UK: ˈtreɪ.səb.l̩] [US: ˈtreɪ.səb.l̩]

kipuhatolhatóság főnév

traceability noun
[UK: treɪsəˈbɪlɪti ] [US: ˌtreɪsəˈbɪlɪti ]

traceableness noun
[UK: trˈeɪsəbəlnəs] [US: trˈeɪsəbəlnəs]

kipuhatolja a gyűlés véleményét

take the sense of the meeting[UK: teɪk ðə sens əv ðə ˈmiːt.ɪŋ] [US: ˈteɪk ðə ˈsens əv ðə ˈmiːt.ɪŋ]

kipuhatolja a helyzetet

take the soundings[UK: teɪk ðə ˈsaʊnd.ɪŋz] [US: ˈteɪk ðə ˈsaʊnd.ɪŋz]

throw out a feeler[UK: ˈθrəʊ ˈaʊt ə ˈfiː.lə(r)] [US: ˈθroʊ ˈaʊt ə ˈfiː.lər]

kipuhatolja vk szándékait

feel somebody's pulse[UK: fiːl ˈsəm.ˌbɑː.di pʌls] [US: ˈfiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpəls]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies