венгерский-английский словарь »

kimos означает в английский

венгерскийанглийский
kimos ige

wash [washed, washed, washing, washes]◼◼◼ verb
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

wash out◼◼◻ verb
[UK: wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ ˈaʊt]

launder [laundered, laundered, laundering, launders]◼◻◻ verb
[UK: ˈlɔːn.də(r)] [US: ˈlɒn.dər]

flush out◼◻◻ verb
[UK: flʌʃ ˈaʊt] [US: ˈfləʃ ˈaʊt]

scrub [scrubbed, scrubbed, scrubbing, scrubs]◼◻◻ verb
[UK: skrʌb] [US: ˈskrəb]

wash away◼◻◻ verb
[UK: wɒʃ ə.ˈweɪ] [US: ˈwɑːʃ ə.ˈweɪ]

pan [panned, panned, panning, pans]◼◻◻ verb
[UK: pæn] [US: ˈpæn]

wash up◼◻◻ verb
[UK: wɒʃ ʌp] [US: ˈwɑːʃ ʌp]

erode [eroded, eroded, eroding, erodes]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈrəʊd] [US: ɪˈroʊd]

wash off◼◻◻ verb
[UK: wɒʃ ɒf] [US: ˈwɑːʃ ˈɒf]

scour [scoured, scoured, scouring, scours] verb
[UK: ˈskaʊə(r)] [US: ˈskaʊər]

underwash verb
[UK: ˌʌndəwˈɒʃ] [US: ˌʌndɚwˈɑːʃ]

kimos (aranyat) ige

pan off verb
[UK: pæn ɒf] [US: ˈpæn ˈɒf]

pan out verb
[UK: pæn ˈaʊt] [US: ˈpæn ˈaʊt]

kimos egy vödröt

give a pail a swill out[UK: ɡɪv ə peɪl ə swɪl ˈaʊt] [US: ˈɡɪv ə ˈpeɪl ə ˈswɪl ˈaʊt]

kimos és vasal (ruhát) ige

launder [laundered, laundered, laundering, launders] verb
[UK: ˈlɔːn.də(r)] [US: ˈlɒn.dər]

kimosás főnév

washout [washouts]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒ.ʃaʊt] [US: ˈwɑː.ˌʃɑːwt]

ablation [ablations] noun
[UK: æb.ˈleɪʃ.n̩] [US: æb.ˈleɪʃ.n̩]

elutriation [elutriations] noun
[UK: ɪljˌuːtrɪˈeɪʃən] [US: ᵻljˌuːtrɪˈeɪʃən]

eluviation noun
[UK: ɪlˌuːvɪˈeɪʃən] [US: ᵻlˌuːvɪˈeɪʃən]

gullying noun
[UK: ˈgʌliɪŋ ] [US: ˈgʌliɪŋ ]

outwash noun
[UK: aʊtwˈɒʃ] [US: aʊtwˈɑːʃ]

scour [scours] noun
[UK: ˈskaʊə(r)] [US: ˈskaʊər]

wash-out [wash-outs] noun
[UK: wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ ˈaʊt]

washing-out noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈaʊt]

kimosás főnév
geol

washaway noun
[UK: wˈɒʃəwˌeɪ] [US: wˈɑːʃəwˌeɪ]

kimosás főnév
vegyt

elution [elutions] noun
[UK: ɪlˈuːʃən] [US: ᵻlˈuːʃən]

kimosás (erosio) főnév

erosion [erosions] noun
[UK: ɪ.ˈrəʊʒ.n̩] [US: ɪˈro.ʊʒ.n̩]

kimosási padka főnév

bench [benches] noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

kimosási padka geol

rock-bench[UK: rɒk bentʃ] [US: ˈrɑːk ˈbentʃ]

kimosó főnév

erodent noun
[UK: ɪrˈəʊdənt] [US: ɪrˈoʊdənt]

kimosódás főnév

wash-out [wash-outs] noun
[UK: wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ ˈaʊt]

kimosott melléknév

washed◼◼◼ adjective
[UK: wɒʃt] [US: ˈwɑːʃt]

kimosott (átv) melléknév

washed-out◼◼◼ adjective
[UK: wɒʃt ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃt ˈaʊt]

kimosott anyag főnév

outwash noun
[UK: aʊtwˈɒʃ] [US: aʊtwˈɑːʃ]

kimosott fehérnemű főnév

laundry [laundries] noun
[UK: ˈlɔːn.dri] [US: ˈlɒn.dri]

wash [washes] noun
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

kimosott hely főnév

wash-out [wash-outs] noun
[UK: wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ ˈaʊt]

washout [washouts] noun
[UK: ˈwɒ.ʃaʊt] [US: ˈwɑː.ˌʃɑːwt]

kimosott ruha főnév

washing [washings] noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈwɑːʃ.ɪŋ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский