венгерский-английский словарь »

kikezd vkvel означает в английский

венгерскийанглийский
kikezd vkvel

carry on with somebody[UK: ˈkæ.ri ɒn wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæ.ri ɑːn wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get off with somebody[UK: ˈɡet ɒf wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

mess with verb

pick up a quarrel with somebody[UK: pɪk ʌp ə ˈkwɒ.rəl wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈkwɔː.rəl wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский