венгерский-английский словарь » kihoz a sodrából meaning in английский

венгерскийанглийский
kihoz a sodrából

discomfit verb
[UK: dɪs.ˈk.ʌm.fɪt] [US: dɪs.ˈk.ʌm.fɪt]

disorient verb
[UK: dɪs.ˈɔː.rɪənt] [US: ˌdɪ.ˈsɔː.ri.ˌent]

ruffle[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

upset (upset, upset) verb
[UK: ˌʌp.ˈset ˌʌp.ˈset ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset əp.ˈset əp.ˈset]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kihoz a sodrából vkt

get a rise out of somebody[UK: ˈɡet ə raɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ə ˈraɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get somebody's dander up[UK: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdæn.də(r) ʌp] [US: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ˈdæn.dər ʌp]

rub somebody the wrong way[UK: rʌb ˈsʌm.bə.di ðə rɒŋ ˈweɪ] [US: ˈrəb ˈsʌm.ˌbɑː.di ðə ˈrɒŋ ˈweɪ]

kihoz a sodrából vkt (átv)

put somebody out of countenance[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈkaʊn.tə.nəns]

take a rise out of somebody[UK: teɪk ə raɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈraɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies