венгерский-английский словарь » kezes meaning in английский

венгерскийанглийский
kezes

bailsman◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪlz.mən] [US: ˈbeɪlz.mən]

guarantor◼◼◼ noun
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtɔː(r)] [US: ˌɡe.rən.ˈtɔːr]

surety◼◻◻ noun
[UK: ˈʃʊə.rə.ti] [US: ˈʃʊ.rə.ti]

bail noun
[UK: beɪl] [US: ˈbeɪl]

bondman, bondmen adjective
[UK: ˈbɒnd.mən] [US: ˈbɑːnd.mən]

bondsman, bondsmen adjective
[UK: ˈbɒndz.mən] [US: ˈbɑːndz.mən]

easy on hand adjective
[UK: ˈiː.zi ɒn hænd] [US: ˈiː.zi ɑːn ˈhænd]

fidejussor noun
[UK: fˈaɪddʒʌsə] [US: fˈaɪddʒʌsɚ]

fidepromissor noun
[UK: fˈaɪdprəmˌɪssə] [US: fˈaɪdprəmˌɪssɚ]

finger-tame adjective
[UK: ˈfɪŋ.ɡə(r) teɪm] [US: ˈfɪŋ.ɡər ˈteɪm]

frank to the road adjective
[UK: fræŋk tuː ðə rəʊd] [US: ˈfræŋk ˈtuː ðə roʊd]

handed noun adjective

hostage noun
[UK: ˈhɒ.stɪdʒ] [US: ˈhɑː.stɪdʒ]

sponsor noun
[UK: ˈspɒn.sə(r)] [US: ˈspɑːn.sər]

tractable adjective
[UK: ˈtræk.təb.l̩] [US: ˈtræk.təb.l̩]

vouchee noun
[UK: vˈaʊtʃiː] [US: vˈaʊtʃiː]

kezes (állat) melléknév

tame◼◼◼ adjective
[UK: teɪm] [US: ˈteɪm]

kezes (átv)

tamed◼◼◼ adjective
[UK: teɪmd] [US: ˈteɪmd]

bailer noun
[UK: ˈbeɪ.lə(r)] [US: ˈbeɪ.lər]

kezes (jótálló) főnév melléknév

guarantee◼◼◼ noun adjective
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtiː] [US: ˌɡe.rən.ˈtiː]

kezes állat

well-mannered animal[UK: wel ˈmæ.nəd ˈæ.nɪm.l̩] [US: ˈwel ˈmæ.nərd ˈæ.nəm.l̩]

kezes bárány

tame lamb[UK: teɪm læm] [US: ˈteɪm ˈlæm]

kezes bárány (átv)

eat out somebody's hand[UK: iːt ˈaʊt ˈsəm.ˌbɑː.di hænd] [US: ˈiːt ˈaʊt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhænd]

kezes

horse easy to check[UK: hɔːs ˈiː.zi tuː tʃek] [US: ˈhɔːrs ˈiː.zi ˈtuː ˈtʃek]

kezeskedem azért, hogy …

I will answer for that[UK: ˈaɪ wɪl ˈɑːn.sə(r) fɔː(r) ðæt] [US: ˈaɪ wɪl ˈæn.sər ˈfɔːr ˈðæt]

kezeskedés főnév

sponsion noun
[UK: ˈspɒn.ʃən] [US: ˈspɑːn.ʃən]

warranting noun

kezeskedik

guarantee◼◼◼ verb
[UK: ˌɡæ.rən.ˈtiː] [US: ˌɡe.rən.ˈtiː]

surety◼◼◻ noun
[UK: ˈʃʊə.rə.ti] [US: ˈʃʊ.rə.ti]

sponsor◼◻◻ verb
[UK: ˈspɒn.sə(r)] [US: ˈspɑːn.sər]

warrant◼◻◻ verb
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

answer for verb
[UK: ˈɑːn.sə(r) fɔː(r)] [US: ˈæn.sər ˈfɔːr]

attest verb
[UK: ə.ˈtest] [US: ə.ˈtest]

kezeskedik (átv) ige

stand (stood, stood) verb
[UK: stænd stʊd stʊd] [US: ˈstænd ˈstʊd ˈstʊd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

kezeskedik (vmiért)

engage for something[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: en.ˈɡeɪdʒ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

kezeskedik (vmiért, vkiért) ige

vouch for verb
[UK: vaʊtʃ fɔː(r)] [US: ˈvaʊtʃ ˈfɔːr]

kezeskedik (vmről)

attest to something[UK: ə.ˈtest tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈtest ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

kezeskedik vkiért

go surety for somebody[UK: ɡəʊ ˈʃʊə.rə.ti fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡoʊ ˈʃʊ.rə.ti ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

stand as a guarantor for somebody[UK: stænd əz ə ˌɡæ.rən.ˈtɔː(r) fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstænd ˈæz ə ˌɡe.rən.ˈtɔːr ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

stand surety for somebody[UK: stænd ˈʃʊə.rə.ti fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstænd ˈʃʊ.rə.ti ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies