венгерский-английский словарь »

könnyed означает в английский

венгерскийанглийский
könnyed melléknév

light [lit, lit, lighting, lights]◼◼◼ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

easy [easier, easiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

graceful◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡreɪ.sfəl] [US: ˈɡreɪ.sfəl]

fluid◼◻◻ adjective
[UK: ˈfluːɪd] [US: ˈfluːəd]

free and easy◼◻◻ adjective
[UK: friː ənd ˈiː.zi] [US: ˈfriː ænd ˈiː.zi]

ethereal◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈθɪə.rɪəl] [US: ə.ˈθɪ.riəl]

fluent◼◻◻ adjective
[UK: ˈfluːənt] [US: ˈfluːənt]

facile◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæ.saɪl] [US: ˈfæ.səl]

jaunty [jauntier, jauntiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒɔːn.ti] [US: ˈdʒɒn.ti]

tripping◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrɪp.ɪŋ] [US: ˈtrɪp.ɪŋ]

accommodating◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt.ɪŋ]

airy [airier, airiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈeə.ri] [US: ˈe.ri]

colloquial◼◻◻ adjective
[UK: kə.ˈləʊ.kwɪəl] [US: kəˈlo.ʊ.kwɪəl]

wispy [wispier, wispiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪ.spi] [US: ˈwɪ.spi]

easy-going adjective
[UK: ˈiː.zi ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈiː.zi ˈɡoʊɪŋ]

airier◼◼◻ adjective
[UK: ˈeə.riə(r)] [US: ˈeə.riər]

airy-fairy adjective
[UK: ˈeə.ri ˈfeə.ri] [US: ˈe.ri ˈfe.ri]

degage adjective
[UK: dɪɡˈɪdʒ] [US: dɪɡˈɪdʒ]

etheric adjective
[UK: ˈiː.θə.rɪk] [US: ˈiː.θə.rɪk]

etherical adjective
[UK: iːθˈerɪkəl] [US: iːθˈerɪkəl]

etherous adjective
[UK: ˈiːθərəs] [US: ˈiːθɚrəs]

feather-footed adjective
[UK: ˈfe.ðə(r) ˈfʊ.tɪd] [US: ˈfe.ðər ˈfʊ.təd]

lambent adjective
[UK: ˈlæm.bənt] [US: ˈlæm.bənt]

lightsome adjective
[UK: ˈlaɪt.səm] [US: ˈlaɪt.səm]

off-handed adjective
[UK: ɒf ˈhæn.dɪd] [US: ˈɒf ˈhæn.dəd]

strainless adjective
[UK: ˈstreɪnləs ] [US: ˈstreɪnləs ]

tripsome adjective
[UK: trˈɪpsʌm] [US: trˈɪpsʌm]

unstarched adjective
[UK: ˈʌn.ˈstɑːtʃt] [US: ən.ˈstɑːrtʃt]

könnyed melléknév
táj

playward adjective
[UK: plˈeɪwəd] [US: plˈeɪwɚd]

könnyed (vígság) melléknév

unstrained adjective
[UK: ʌn.ˈstreɪnd] [US: ʌn.ˈstreɪnd]

könnyed az ecsetvezetése

have a delicate touch[UK: həv ə ˈde.lɪkət tʌtʃ] [US: həv ə ˈde.ləkət ˈtətʃ]

könnyed járás

easy gait[UK: ˈiː.zi ɡeɪt] [US: ˈiː.zi ˈɡeɪt]

könnyed lépés főnév

tripping noun
[UK: ˈtrɪp.ɪŋ] [US: ˈtrɪp.ɪŋ]

trip [trips] noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

könnyed lépésekkel határozószó

trippingly adverb
[UK: ˈtrɪ.pɪŋ.li] [US: ˈtrɪ.pɪŋ.li]

könnyed modorban

with great ease of manners[UK: wɪð ˈɡreɪt iːz əv ˈmæ.nəz] [US: wɪθ ˈɡreɪt ˈiːz əv ˈmæ.nərz]

könnyed mosoly főnév

semi-smile noun
[UK: ˈse.mi smaɪl] [US: ˈse.mi ˈsmaɪl]

könnyed mozdulat

whisk [whisks]◼◼◼ noun
[UK: wɪsk] [US: ˈwɪsk]

easy movement[UK: ˈiː.zi ˈmuːv.mənt] [US: ˈiː.zi ˈmuːv.mənt]

könnyed mozgás

free action[UK: friː ˈæk.ʃn̩] [US: ˈfriː ˈæk.ʃn̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский