венгерский-английский словарь »

kétségbevonhatatlan означает в английский

венгерскийанглийский
kétségbevonhatatlan melléknév

unquestionable◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈkwes.tʃə.nəb.l̩] [US: ʌn.ˈkwes.tʃə.nəb.l̩]

incontrovertible◼◼◼ adjective
[UK: ɪnˌk.ɒn.trə.ˈvɜː.təb.l̩] [US: ˌɪŋˌk.ɑːntro.ˈvɝː.təb.l̩]

undisputed◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.dɪ.ˈspjuː.tɪd] [US: ˌʌn.ˌdɪ.ˈspjuː.təd]

incontestable◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩] [US: ˌɪnk.ən.ˈte.stəb.l̩]

unquestioned◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈkwes.tʃənd] [US: ʌn.ˈkwes.tʃənd]

uncontroversial◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌnk.ɒn.trə.ˈvɜːʃ.l̩] [US: ˌʌnˌk.ɑːn.trə.ˈvɝː.ʃl̩]

irrefragable◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈre.frə.ɡəbl] [US: ɪ.ˈre.frə.ɡə.bəl]

irrebuttable adjective
[UK: ɪrɪbˈʌtəbəl] [US: ɪrɪbˈʌɾəbəl]

uncontestable adjective
[UK: ˌʌnkənˈtɛstəbl ] [US: ʌnkənˈtɛstəbəl ]

uncontradictable adjective
[UK: ˌʌnˌkɒntrəˈdɪktəbl ] [US: ʌnˌkɑntrəˈdɪktəbl ]

uncontrovertible adjective
[UK: ʌnkˌɒntrəvˈɜːtəbəl] [US: ʌnkˌɑːntrəvˈɜːɾəbəl]

kétségbevonhatatlan tény

there is no denying the fact[UK: ðeə(r) ɪz nəʊ dɪ.ˈnaɪ.ɪŋ ðə fækt] [US: ˈðer ˈɪz ˈnoʊ də.ˈnaɪ.ɪŋ ðə ˈfækt]

kétségbevonhatatlan tények

facts that cannot be gainsaid[UK: fækts ðæt ˈkæn.ɒt bi ˌɡeɪn.ˈsed] [US: ˈfækts ˈðæt ˈkæn.ɑːt bi ˌɡeɪn.ˈsed]

kétségbevonhatatlanság főnév

irrefragability noun
[UK: ɪrɪfrɪdʒəbˈɪlɪti] [US: ɪrɪfrɪdʒəbˈɪlɪɾi]

kétségbevonhatatlanul határozószó

indisputably◼◼◼ adverb
[UK: in.di.sputa.bi] [US: ˌɪn.də.ˈspjuː.təb.bi]

incontestably◼◼◻ adverb
[UK: incon.testa.bi] [US: incon.testa.bi]

ez kétségbevonhatatlan

there's no denying[UK: ðeəz nəʊ dɪ.ˈnaɪ.ɪŋ] [US: ˈðerz ˈnoʊ də.ˈnaɪ.ɪŋ]

helyessége kétségbevonhatatlan

stand unchallenged[UK: stænd ʌn.ˈtʃæ.ləndʒd] [US: ˈstænd ʌn.ˈtʃæ.ləndʒd]

You can find it in:

венгерскийанглийский