венгерский-английский словарь » káró meaning in английский

венгерскийанглийский
káró főnév

diamonds◼◼◼ noun
[UK: ˈdaɪə.məndz] [US: ˈdaɪ.məndz]

minor suit noun
[UK: ˈmaɪ.nə(r) suːt] [US: ˈmaɪ.nər ˈsuːt]

káró (kártyalap) főnév

diamond◼◼◼ noun
[UK: ˈdaɪə.mənd] [US: ˈdaɪ.mənd]

kárókatona (Phalacrocorax carbo) főnév

cormorant◼◼◼ noun
[UK: ˈkɔː.mə.rənt] [US: ˈkɔːr.mə.rənt]

kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)

cormorants[UK: ˈkɔː.mə.rənts] [US: ˈkɔːr.mə.rənts]

kárószem (kombinált szemhéjállási rendellenesség)

diamond eye[UK: ˈdaɪə.mənd aɪ] [US: ˈdaɪ.mənd ˈaɪ]

hajókáróvás főnév

sea-protest noun
[UK: siː prə.ˈtest] [US: ˈsiː prə.ˈtest]

hirtelen felugrik vackáról és eliramodik

bolt from cover[UK: bəʊlt frəm ˈkʌ.və(r)] [US: boʊlt frəm ˈkʌ.vər]

leráz a nyakáról vkt (átv)

send somebody about his business[UK: send ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt hɪz ˈbɪz.nəs] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈhɪz ˈbɪz.nəs]

leráz vkt a nyakáról

choke off verb

get rid of somebody[UK: ˈɡet rɪd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈrɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies