венгерский-английский словарь » jótékonyság meaning in английский

венгерскийанглийский
jótékonyság főnév

charity◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃæ.rɪ.ti] [US: ˈtʃe.rə.ti]

gratefulness◼◼◻ noun
[UK: ˈɡreɪt.fəl.nəs] [US: ˈɡreɪt.fəl.nəs]

beneficence◼◻◻ noun
[UK: bə.ˈne.fɪ.səns] [US: bə.ˈne.fə.səns]

benevolence◼◻◻ noun
[UK: bə.ˈne.və.ləns] [US: bə.ˈne.və.ləns]

philanthropy◼◻◻ noun
[UK: fɪ.ˈlæn.θrə.pi] [US: fə.ˈlæn.θrə.pi]

benefaction noun
[UK: ˌbe.nɪ.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˌbe.nɪ.ˈfæk.ʃn̩]

bounteousness noun
[UK: bˈaʊntiəsnəs] [US: bˈaʊntiəsnəs]

bounty noun
[UK: ˈbaʊn.ti] [US: ˈbaʊn.ti]

pious deeds noun
[UK: ˈpaɪəs diːdz] [US: ˈpaɪəs ˈdiːdz]

providing of goods or money noun
[UK: prə.ˈvaɪd.ɪŋ əv ɡʊdz ɔː(r) ˈmʌ.ni] [US: prə.ˈvaɪd.ɪŋ əv ˈɡʊdz ɔːr ˈmʌ.ni]

jótékonyságból élő melléknév

eleemosynary adjective
[UK: ˌe.lɪiː.ˈmɒ.sɪ.nə.ri] [US: ˌe.lɪiː.ˈmɒ.sɪ.nə.ri]

jótékonysági melléknév

charitable◼◼◼ adjective
[UK: ˈtʃæ.rɪ.təb.l̩] [US: ˈtʃe.rə.təb.l̩]

eleemosynar◼◼◼ adjective
[UK: ɪlˈiːməsˌɪnɑː] [US: ᵻlˈiːməsˌɪnɑːr]

eleemosynary adjective
[UK: ˌe.lɪiː.ˈmɒ.sɪ.nə.ri] [US: ˌe.lɪiː.ˈmɒ.sɪ.nə.ri]

jótékonysági adomány

eleemosynar[UK: ɪlˈiːməsˌɪnɑː] [US: ᵻlˈiːməsˌɪnɑːr]

jótékonysági bizottság

distress committee[UK: dɪ.ˈstres kə.ˈmɪ.ti] [US: ˌdɪ.ˈstres kə.ˈmɪ.ti]

jótékonysági biztos melléknév

relieving adjective

jótékonysági bolt

charity shop[UK: ˈtʃæ.rɪ.ti ʃɒp] [US: ˈtʃe.rə.ti ˈʃɑːp]

jótékonysági előadó

guardian of the poor[UK: ˈɡɑː.dɪən əv ðə pʊə(r)] [US: ˈɡɑːr.diən əv ðə ˈpʊr]

jótékonysági hangverseny

benefit concert[UK: ˈbe.nɪ.fɪt kən.ˈsɜːt] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt ˈkɑːn.sərt]

charity concert[UK: ˈtʃæ.rɪ.ti kən.ˈsɜːt] [US: ˈtʃe.rə.ti ˈkɑːn.sərt]

jótékonysági látogatást tesz a szegények között

visit the poor[UK: ˈvɪ.zɪt ðə pʊə(r)] [US: ˈvɪ.zət ðə ˈpʊr]

jótékonysági rendezvény

charity event◼◼◼

jótékonysági szervezet

charity organization[UK: ˈtʃæ.rɪ.ti ˌɔː.ɡə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈtʃe.rə.ti ˌɔːr.ɡə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

garázs-kiárusítás (jótékonysági) US

garage sale[UK: ˈɡæ.rɑːʒ seɪl] [US: ɡə.ˈrɑːʒ ˈseɪl]

használt holmik vására (jótékonysági) US

garage sale[UK: ˈɡæ.rɑːʒ seɪl] [US: ɡə.ˈrɑːʒ ˈseɪl]

használt tárgyak boltja (jótékonysági)

jumble-sale[UK: ˈdʒʌm.bl̩ seɪl] [US: ˈdʒʌm.bl̩ ˈseɪl]

használt tárgyak vására (jótékonysági)

jumble-sale[UK: ˈdʒʌm.bl̩ seɪl] [US: ˈdʒʌm.bl̩ ˈseɪl]

használtcikk bolt (jótékonysági)

jumble-sale[UK: ˈdʒʌm.bl̩ seɪl] [US: ˈdʒʌm.bl̩ ˈseɪl]

közjótékonysági bizottság

board of guardians[UK: bɔːd əv ˈɡɑː.dɪənz] [US: ˈbɔːrd əv ˈɡɑːr.diənz]

guardians[UK: ˈɡɑː.dɪənz] [US: ˈɡɑːr.diənz]

nem vár jótékonyságot vktől

have no claim on somebody's charity[UK: həv nəʊ kleɪm ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtʃæ.rɪ.ti] [US: həv ˈnoʊ ˈkleɪm ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtʃe.rə.ti]

nem várhat jótékonyságot vktől

have no claim on somebody's charity[UK: həv nəʊ kleɪm ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtʃæ.rɪ.ti] [US: həv ˈnoʊ ˈkleɪm ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtʃe.rə.ti]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies