венгерский-английский словарь »

idő означает в английский

венгерскийанглийский
idő

time [times]◼◼◼ noun
[UK: ˈtaɪm] [US: ˈtaɪm]

times◼◼◻ noun
[UK: ˈtaɪmz] [US: ˈtaɪmz]

period [periods]◼◼◻ noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

by the time◼◻◻ noun

spell [spells]◼◻◻ noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

clock time noun
[UK: ˈklɒk ˈtaɪm] [US: ˈklɑːk ˈtaɪm]

laten [latened, latened, latening, latens] verb
[UK: lˈeɪtən] [US: lˈeɪʔn̩]

idő

temporal[UK: ˈtem.pə.rəl] [US: ˈtem.pə.rəl]

idő (időjárás) főnév

weather◼◼◼ noun
[UK: ˈwe.ðə(r)] [US: ˈwe.ðər]

idő (tempus) főnév

tempus [tempi]◼◼◼ noun
[UK: tˈempəs] [US: tˈempəs]

idő agyonütése főnév

kill-time [kill-times] noun
[UK: kɪl ˈtaɪm] [US: ˈkɪl ˈtaɪm]

idő alatt

all that time◼◼◼[UK: ɔːl ðæt ˈtaɪm] [US: ɔːl ˈðæt ˈtaɪm]

idő betartás főnév

timekeeping noun
[UK: ˈtaɪm.ˌkiːp.ɪŋ] [US: ˈtaɪm.ˌkiːp.ɪŋ]

idő elröppen ige

flee [fled, fled, fleeing, flees] irregular verb
[UK: fliː fled fled] [US: ˈfliː ˈfled ˈfled]

idő előrehaladottsága

lateness of the hour[UK: leɪt əv ðə ˈaʊə(r)] [US: ˈleɪt.nəs əv ðə ˈaʊər]

idő előtt

prematurely◼◼◼ adverb
[UK: ˌpre.mə.ˈtjʊə.li] [US: ˌpri.mə.ˈtʃʊr.li]

untimely◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈtaɪm.li] [US: ʌn.ˈtaɪm.li]

abortively adverb
[UK: ə.ˈbɔː.tɪ.vli] [US: ə.ˈbɔːr.tɪ.vli]

precociously adverb
[UK: prɪˈk.əʊ.ʃə.sli] [US: prɪˈko.ʊ.ʃə.sli]

idő előtt jelentkező melléknév

precocious adjective
[UK: prɪˈk.əʊ.ʃəs] [US: prɪˈko.ʊ.ʃəs]

idő előtt jön

be before one's time[UK: bi bɪ.ˈfɔː(r) wʌnz ˈtaɪm] [US: bi bɪ.ˈfɔːr wʌnz ˈtaɪm]

idő előtt jöttünk

we are before our time[UK: wiː ə(r) bɪ.ˈfɔː(r) ˈaʊə(r) ˈtaɪm] [US: ˈwiː ˈɑːr bɪ.ˈfɔːr ˈaʊər ˈtaɪm]

idő előtt meghal

die early[UK: daɪ ˈɜː.li] [US: ˈdaɪ ˈɝː.li]

idő előtt megtesz ige

anticipate [anticipated, anticipated, anticipating, anticipates] verb
[UK: æn.ˈtɪ.sɪ.peɪt] [US: æn.ˈtɪ.sə.ˌpet]

idő előtt tesz (vmt) ige

anticipate [anticipated, anticipated, anticipating, anticipates] verb
[UK: æn.ˈtɪ.sɪ.peɪt] [US: æn.ˈtɪ.sə.ˌpet]

idő előtt virágzó növény

plant that flowers before its time[UK: plɑːnt ðæt ˈflaʊəz bɪ.ˈfɔː(r) ɪts ˈtaɪm] [US: ˈplænt ˈðæt ˈflaʊərz bɪ.ˈfɔːr ˈɪts ˈtaɪm]

idő előtt érkezik

be ahead of time[UK: bi ə.ˈhed əv ˈtaɪm] [US: bi ə.ˈhed əv ˈtaɪm]

idő előtti melléknév

anticipated adjective
[UK: æn.ˈtɪ.sɪ.peɪ.tɪd] [US: æn.ˈtɪ.sə.ˌpe.təd]

premised adjective
[UK: ˈpre.mɪst] [US: ˈpre.məst]

untimely adjective
[UK: ʌn.ˈtaɪm.li] [US: ʌn.ˈtaɪm.li]

idő előtti (praematurus) melléknév

premature◼◼◼ adjective
[UK: ˈpre.mə.tjʊə(r)] [US: ˌpri.mə.ˈtʃʊr]

idő előtti végleges elbocsátás

terminal leave[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩ liːv] [US: ˈtɝː.mən.l̩ ˈliːv]

idő ette melléknév

weathered adjective
[UK: ˈwe.ðəd] [US: ˈwe.ðərd]

idő gyűrűskála főnév

time-scale [time-scales] noun
[UK: ˈtaɪm skeɪl] [US: ˈtaɪm ˈskeɪl]

idő kell hozzá

take time◼◼◼[UK: teɪk ˈtaɪm] [US: ˈteɪk ˈtaɪm]

idő kérdése

matter of time◼◼◼[UK: ˈmæ.tə(r) əv ˈtaɪm] [US: ˈmæ.tər əv ˈtaɪm]

question of time◼◼◻[UK: ˈkwes.tʃən əv ˈtaɪm] [US: ˈkwes.tʃən əv ˈtaɪm]

a question of time◼◼◻[UK: ə ˈkwes.tʃən əv ˈtaɪm] [US: ə ˈkwes.tʃən əv ˈtaɪm]

idő lekérdezése

get time[UK: ˈɡet ˈtaɪm] [US: ˈɡet ˈtaɪm]

idő megadása

time designation[UK: ˈtaɪm ˌde.zɪɡ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˈtaɪm ˌde.zɪg.ˈneɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский