венгерский-английский словарь » hozzávaló meaning in английский

венгерскийанглийский
hozzávaló

ingredient◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈɡriː.dɪənt] [US: ɪŋ.ˈɡriː.diənt]

makings◼◼◻ noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋz] [US: ˈmeɪk.ɪŋz]

wherewithal◼◻◻ noun
[UK: ˈweə.wɪ.ðɔːl] [US: ˈwer.wə.ˌðɒl]

accessories noun
[UK: ək.ˈse.sə.riz] [US: æk.ˈse.sə.riz]

add-on noun

appurtenance noun
[UK: ə.ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ə.ˈpɝː.tɪ.nəns]

belonging to adjective

fixture noun
[UK: ˈfɪks.tʃə(r)] [US: ˈfɪks.tʃər]

tackle noun
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

to match adjective

hozzávalók

ingredients◼◼◼[UK: ɪn.ˈɡriː.dɪənts] [US: ɪŋ.ˈɡriː.diənts]

fixtures◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪks.tʃəz] [US: ˈfɪks.tʃərz]

findings[UK: ˈfaɪn.dɪŋz] [US: ˈfaɪn.dɪŋz]

fixings[UK: fɪk.sɪŋz] [US: ˈfɪk.sɪŋz]

furnishment[UK: ˈfɜːnɪʃmənt ] [US: ˈfɜrnɪʃmənt ]

materials[UK: mə.ˈtɪə.rɪəlz] [US: mə.ˈtɪ.riəlz]

levélpapír hozzávaló borítékkal

paper and envelops to match[UK: ˈpeɪ.pə(r) ənd ɪn.ˈve.ləps tuː mætʃ] [US: ˈpeɪ.pər ænd en.ˈve.ləps ˈtuː ˈmætʃ]

megvan a hozzávalója (pénz)

have the wherewithal[UK: həv ðə ˈweə.wɪ.ðɔːl] [US: həv ðə ˈwer.wə.ˌðɒl]

válogatott hozzávalókból készült étel

rich food[UK: rɪtʃ fuːd] [US: ˈrɪtʃ ˈfuːd]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies