венгерский-английский словарь » hogy nem! meaning in английский

венгерскийанглийский
hogy nem

and not◼◼◼[UK: ənd nɒt] [US: ænd ˈnɑːt]

Hogy nem!

Rather not![UK: ˈrɑː.ðə(r) nɒt] [US: ˈræ.ðər ˈnɑːt]

azt hiszem, hogy nem

I think not[UK: ˈaɪ ˈθɪŋk nɒt] [US: ˈaɪ ˈθɪŋk ˈnɑːt]

no, I believe not[UK: nəʊ ˈaɪ bɪ.ˈliːv nɒt] [US: ˈnoʊ ˈaɪ bə.ˈliːv ˈnɑːt]

azt mondja, hogy nem

say no[UK: ˈseɪ nəʊ] [US: ˈseɪ ˈnoʊ]

bocsánat, hogy nem kelek fel

excuse me getting up[UK: ɪk.ˈskjuːz miː ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ɪk.ˈskjuːs ˈmiː ˈɡet.ɪŋ ʌp]

De még mennyire, hogy nem!

Oh dear no![UK: əʊ dɪə(r) nəʊ] [US: ˈoʊ ˈdɪr ˈnoʊ]

érzi, hogy nem volt korrekt

feel cheap[UK: fiːl tʃiːp] [US: ˈfiːl ˈtʃiːp]

felismeri vkiről, hogy német

know somebody for a German[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ə ˈdʒɜː.mən] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ə ˈdʒɝː.mən]

fogadjunk, hogy nem sikerül neki …

I bet he can't succeed in …ing[UK: ˈaɪ ˈbet hiː kɑːnt sək.ˈsiːd ɪn ˈɪŋ] [US: ˈaɪ ˈbet ˈhiː ˈkænt sək.ˈsiːd ɪn ˈɪŋ]

fogadjunk, hogy nem teszed meg

I bet you don't[UK: ˈaɪ ˈbet juː dəʊnt] [US: ˈaɪ ˈbet ˈjuː ˈdoʊnt]

fogadok, hogy nem teszed meg

I bet you don't[UK: ˈaɪ ˈbet juː dəʊnt] [US: ˈaɪ ˈbet ˈjuː ˈdoʊnt]

kár, hogy nem voltál ott

you ought to have been there[UK: juː ˈɔːt tuː həv biːn ðeə(r)] [US: ˈjuː ˈɔːt ˈtuː həv ˈbɪn ˈðer]

kétségbeejtő, hogy nem lehet ezen segíteni

it's dreadful that nothing can be done[UK: ɪts ˈdred.fəl ðæt ˈnʌ.θɪŋ kæn bi dʌn] [US: ɪts ˈdred.fəl ˈðæt ˈnʌ.θɪŋ ˈkæn bi ˈdən]

lefogadom, hogy nem lesz képes …ni

I bet he won't manage to[UK: ˈaɪ ˈbet hiː wəʊnt ˈmæ.nɪdʒ tuː] [US: ˈaɪ ˈbet ˈhiː woʊnt ˈmæ.nədʒ ˈtuː]

lehet, hogy igen, lehet, hogy nem

perhaps so perhaps not[UK: pə.ˈhæps ˈsəʊ pə.ˈhæps nɒt] [US: pər.ˈhæps ˈsoʊ pər.ˈhæps ˈnɑːt]

lehet, hogy nem

may not◼◼◼[UK: meɪ nɒt] [US: ˈmeɪ ˈnɑːt]

lehet, hogy nem fog jönni

he may not come[UK: hiː meɪ nɒt kʌm] [US: ˈhiː ˈmeɪ ˈnɑːt ˈkəm]

majdhogy nem

as good as[UK: əz ɡʊd əz] [US: ˈæz ˈɡʊd ˈæz]

mi lehet az oka, hogy nem jön

I wonder why he doesn't come[UK: ˈaɪ ˈwʌn.də(r) waɪ hiː ˈdʌznt kʌm] [US: ˈaɪ ˈwʌn.dər ˈwaɪ ˈhiː ˈdʌ.zənt ˈkəm]

olyan jó, hogy nem is lehet igaz

too good to be true[UK: tuː ɡʊd tuː bi truː] [US: ˈtuː ˈɡʊd ˈtuː bi ˈtruː]

olyan szép, hogy nem is lehet igaz

too good to be true[UK: tuː ɡʊd tuː bi truː] [US: ˈtuː ˈɡʊd ˈtuː bi ˈtruː]

Persze, hogy nem!

Rather not![UK: ˈrɑː.ðə(r) nɒt] [US: ˈræ.ðər ˈnɑːt]

szörnyű, hogy nem lehet ezen segíteni

it's dreadful that nothing can be done[UK: ɪts ˈdred.fəl ðæt ˈnʌ.θɪŋ kæn bi dʌn] [US: ɪts ˈdred.fəl ˈðæt ˈnʌ.θɪŋ ˈkæn bi ˈdən]

úgy, hogy nem

and not◼◼◼[UK: ənd nɒt] [US: ænd ˈnɑːt]

úgy látszik, hogy nem

it appears not[UK: ɪt ə.ˈpɪəz nɒt] [US: ˈɪt ə.ˈpɪrz ˈnɑːt]

valahogy nem kedvelem

I don't seem to like him[UK: ˈaɪ dəʊnt siːm tuː ˈlaɪk hɪm] [US: ˈaɪ ˈdoʊnt ˈsiːm ˈtuː ˈlaɪk ˈhɪm]

válasza azt bizonyítja, hogy nem volt ott

his answer purports that he was not there[UK: hɪz ˈɑːn.sə(r) pə.ˈpɔːts ðæt hiː wɒz nɒt ðeə(r)] [US: ˈhɪz ˈæn.sər ˈpɝː.ˌpɔːrts ˈðæt ˈhiː wəz ˈnɑːt ˈðer]

vk szemrehányást tesz vknek, hogy nem csinált meg (vmit) (átv) ige

somebody reproaches somebody for not having done something verb
[UK: ˈsʌm.bə.di rɪ.ˈprəʊ.tʃɪz ˈsʌm.bə.di fɔː(r) nɒt ˈhæv.ɪŋ dʌn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di rɪˈpro.ʊ.tʃɪz ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ˈnɑːt ˈhæv.ɪŋ ˈdən ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies