венгерский-английский словарь » hiábavalóság meaning in английский

венгерскийанглийский
hiábavalóság főnév

abortion noun
[UK: ə.ˈbɔːʃ.n̩] [US: ə.ˈbɔːr.ʃn̩]

bootlessness noun
[UK: ˈbuːtlɪsnəs ] [US: ˈbutləsnəs ]

fillip noun
[UK: ˈfɪ.lɪp] [US: ˈfɪ.ləp]

futility noun
[UK: fjuː.ˈtɪ.lɪ.ti] [US: fjuː.ˈtɪ.lə.ti]

idleness noun
[UK: ˈaɪdl.nəs] [US: ˈaɪ.dəl.nəs]

inutility noun
[UK: ɪnjuːtˈɪlɪti] [US: ɪnjuːtˈɪlɪɾi]

piffle noun
[UK: ˈpɪf.l̩] [US: ˈpɪf.l̩]

presumptuousness noun
[UK: prɪˈzʌmptjʊəsnəs ] [US: prɪˈzʌmpʧəwəsnəs ]

unprofitableness noun
[UK: ʌnˈprɒfɪtəblnəs ] [US: ənˈprɑfɪtəbəlnəs ]

uselessness noun
[UK: ˈjuː.slə.snəs] [US: ˈjuː.slə.snəs]

vainness noun
[UK: ˈveɪnəs ] [US: ˈveɪnəs ]

vanity noun
[UK: ˈvæ.nɪ.ti] [US: ˈvæ.nə.ti]

hiábavalóságokkal

futilitarian[UK: fjˌuːtɪlɪtˈeəriən] [US: fjˌuːɾɪlɪtˈeriən]

az emberi erőfeszítések hiábavalóságát

futilitarian[UK: fjˌuːtɪlɪtˈeəriən] [US: fjˌuːɾɪlɪtˈeriən]

nem hiábavalóságra adta ki pénzét

have something to show for one's money[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ tuː ʃəʊ fɔː(r) wʌnz ˈmʌ.ni] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈʃoʊ ˈfɔːr wʌnz ˈmʌ.ni]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies