венгерский-английский словарь » hess! meaning in английский

венгерскийанглийский
hess főnév

An exclamation used to drive away birds, shoo! noun
[UK: ən ˌek.sklə.ˈmeɪʃ.n̩ ˈjuːzd tuː draɪv ə.ˈweɪ bɜːdz ʃuː] [US: ˈæn ˌek.sklə.ˈmeɪʃ.n̩ ˈjuːzd ˈtuː ˈdraɪv ə.ˈweɪ ˈbɝːdz ˈʃuː]

Hess!

avaunt[UK: ə.ˈvɔːnt] [US: ə.ˈvɔːnt]

bo[UK: bəʊ] [US: ˈboʊ]

Boh! interjection
[UK: bəʊ] [US: boʊ]

Boo! interjection
[UK: buː] [US: ˈbuː]

shoo[UK: ʃuː] [US: ˈʃuː]

Shoo![UK: ʃuː] [US: ˈʃuː]

hesseni tégely (tűzálló agyag olvasztó tégely)

Hessian crucible[UK: ˈhe.sɪən ˈkruː.sɪb.l̩] [US: ˈhe.ʃən ˈkruː.səb.l̩]

Hessit (ásv) főnév

Hessite noun
[UK: ˈhe.saɪt] [US: ˈhe.saɪt]

hesszel ige

glom verb
[UK: ɡlˈɒm] [US: ɡlˈɑːm]

hesszeni melléknév

Hessian adjective
[UK: ˈhe.sɪən] [US: ˈhe.ʃən]

hesszeni légy (Mayetiola destructor)

barley midge[UK: ˈbɑː.li mɪdʒ] [US: ˈbɑːr.li ˈmɪdʒ]

Hessian fly, Hessian flies[UK: ˈhe.sɪən flaɪ ˈhe.sɪən flaɪz] [US: ˈhe.ʃən ˈflaɪ ˈhe.ʃən ˈflaɪz]

hesszonit (ásv) főnév

cinnamon stone noun
[UK: ˈsɪ.nə.mən stəʊn] [US: ˈsɪ.nə.mən ˈstoʊn]

hessonite noun
[UK: hˈesənˌaɪt] [US: hˈesənˌaɪt]

hesszonit (féldrágakő) főnév

essonite noun
[UK: ˈesənˌaɪt] [US: ˈesənˌaɪt]

a terhesség művi megszakítása melléknév

procured adjective

alig várja, hogy tehessen (vmit) ige

be eager to do something verb
[UK: bi ˈiː.ɡə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈiː.ɡər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

álterhesség (pseudograviditas) főnév

pseudo-pregnancy noun
[UK: ˈsjuː.dəʊ ˈpreɡ.nən.si] [US: ˈsuːdo.ʊ ˈpreɡ.nən.si]

pseudocyesis noun
[UK: sˌuːdəʊsɪˈiːsɪs] [US: sˌuːdoʊsɪˈiːsɪs]

Chessexit (ásv) főnév

Chessexite noun
[UK: tʃˈesɪksˌaɪt] [US: tʃˈesɪksˌaɪt]

ég a vágytól, hogy (vmit) tehessen ige

be spoiling for something verb
[UK: bi ˈspɔɪl.ɪŋ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˌspɔɪl.ɪŋ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

ég a vágytól, hogy megtehesse

eager to do[UK: ˈiː.ɡə(r) tuː duː] [US: ˈiː.ɡər ˈtuː ˈduː]

ég a vágytól, hogy megtehessen (vmit) ige

be bitten with a desire to do something verb
[UK: bi ˈbɪt.n̩ wɪð ə dɪ.ˈzaɪə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈbɪt.n̩ wɪθ ə də.ˈzaɪər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

ég a vágytól, hogy tehessen (vmit) ige

be eager to do something verb
[UK: bi ˈiː.ɡə(r) tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈiː.ɡər ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

éhessé tesz vkt

make somebody hungry[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ˈhʌŋ.ɡri] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhʌŋ.ɡri]

éhessé tevő

hungry-making[UK: ˈhʌŋ.ɡri ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈhʌŋ.ɡri ˈmeɪk.ɪŋ]

ektópiás terhesség

ectopic pregnancy[UK: ek.ˈtɒ.pɪk ˈpreɡ.nən.si] [US: ek.ˈtɒ.pɪk ˈpreɡ.nən.si]

elhesseget ige

dismiss◼◼◼ verb
[UK: dɪz.ˈmɪs] [US: ˌdɪ.ˈsmɪs]

shoo◼◼◼ verb
[UK: ʃuː] [US: ˈʃuː]

avert verb
[UK: ə.ˈvɜːt] [US: ə.ˈvɝːt]

brush aside verb
[UK: brʌʃ ə.ˈsaɪd] [US: ˈbrəʃ ə.ˈsaɪd]

brush off verb
[UK: brʌʃ ɒf] [US: ˈbrəʃ ˈɒf]

cast away verb
[UK: kɑːst ə.ˈweɪ] [US: ˈkæst ə.ˈweɪ]

flap away verb
[UK: flæp ə.ˈweɪ] [US: ˈflæp ə.ˈweɪ]

shoo away verb
[UK: ʃuː ə.ˈweɪ] [US: ˈʃuː ə.ˈweɪ]

shoo off verb
[UK: ʃuː ɒf] [US: ˈʃuː ˈɒf]

elhesseget (pl. javaslatot) ige

fob off verb

elhessegeti vk aggodalmait

lay somebody's fears[UK: leɪ ˈsəm.ˌbɑː.di fɪəz] [US: ˈleɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfɪrz]

elhessent ige

brush aside verb
[UK: brʌʃ ə.ˈsaɪd] [US: ˈbrəʃ ə.ˈsaɪd]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies