венгерский-английский словарь » harc meaning in английский

венгерскийанглийский
harc főnév

battle◼◼◼ noun
[UK: ˈbæt.l̩] [US: ˈbæt.l̩]

combats◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒm.bæts] [US: kəm.ˈbæts]

fight◼◼◼ noun
[UK: faɪt] [US: ˈfaɪt]

combat◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒm.bæt] [US: ˈkɑːm.bæt]

struggle◼◼◻ noun
[UK: ˈstrʌɡ.l̩] [US: ˈstrʌɡ.l̩]

war◼◼◻ noun
[UK: wɔː(r)] [US: ˈwɔːr]

action◼◻◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

contest◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtest] [US: ˈkɑːn.test]

duel◼◻◻ noun
[UK: ˈdjuːəl] [US: ˈduːəl]

engagement◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ.mənt] [US: en.ˈɡeɪdʒ.mənt]

fray◼◻◻ noun
[UK: freɪ] [US: ˈfreɪ]

strife◼◻◻ noun
[UK: straɪf] [US: ˈstraɪf]

striving◼◻◻ noun
[UK: ˈstraɪv.ɪŋ] [US: ˈstraɪv.ɪŋ]

bout noun
[UK: baʊt] [US: ˈbaʊt]

contention noun
[UK: kən.ˈten.ʃn̩] [US: kən.ˈten.ʃn̩]

foot-fight noun
[UK: fʊt faɪt] [US: ˈfʊt ˈfaɪt]

scrimmage noun
[UK: ˈskrɪ.mɪdʒ] [US: ˈskrɪ.mɪdʒ]

set-to noun
[UK: set tuː] [US: ˈset ˈtuː]

harc a nehézségek ellen

fight to overcome the difficulties[UK: faɪt tuː ˌəʊv.əˈkʌm ðə ˈdɪ.fɪk.əl.tɪz] [US: ˈfaɪt ˈtuː ˌoʊv.ə.ˈkʌm ðə ˈdɪ.fək.əl.tiz]

harc árnyak ellen főnév

sciomachy noun
[UK: sˈaɪəmˌakɪ] [US: sˈaɪəmˌæki]

harc árnyak ellen (átv) főnév

sciamachy noun
[UK: sˈaɪəmˌakɪ] [US: sˈaɪəmˌæki]

harc figyelése

battle rading[UK: ˈbæt.l̩] [US: ˈbæt.l̩]

harc sűrűjében

in the thick of the fray[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə freɪ] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈfreɪ]

in the thick of the press[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə pres] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈpres]

harc vélt ellenfél ellen főnév

sciamachy noun
[UK: sˈaɪəmˌakɪ] [US: sˈaɪəmˌæki]

sciomachy noun
[UK: sˈaɪəmˌakɪ] [US: sˈaɪəmˌæki]

harcállás főnév

battle position noun
[UK: ˈbæt.l̩ pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈbæt.l̩ pə.ˈzɪʃ.n̩]

harcálláspont főnév

headquarters◼◼◼ noun
[UK: hed.ˈkwɔː.təz] [US: ˈhed.ˌkwɔːr.tərz]

action station noun
[UK: ˈæk.ʃn̩ ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈæk.ʃn̩ ˈsteɪʃ.n̩]

command post noun
[UK: kə.ˈmɑːnd pəʊst] [US: kə.ˈmænd poʊst]

command-post noun
[UK: kə.ˈmɑːnd pəʊst] [US: kə.ˈmænd poʊst]

harcász főnév

tactician noun
[UK: tæk.ˈtɪʃ.n̩] [US: tæk.ˈtɪʃ.n̩]

harcászat főnév

tactics◼◼◼ noun
[UK: ˈtæk.tɪks] [US: ˈtæk.tɪks]

harcászat-technikai jellemzők főnév

characteristics noun
[UK: ˌkæ.rək.tə.ˈrɪ.stɪks] [US: ˌke.rək.tə.ˈrɪ.stɪks]

harcászati melléknév

tactical◼◼◼ adjective
[UK: ˈtæk.tɪk.l̩] [US: ˈtæk.tɪk.l̩]

harcászati főnév
ritk

tactic noun
[UK: ˈtæk.tɪk] [US: ˈtæk.tɪk]

harcászati gyakorlat főnév

field-exercise◼◼◻ noun
[UK: fiːld ˈek.sə.saɪz] [US: ˈfiːld ˈek.sər.ˌsaɪz]

harcba

enter the lists[UK: ˈen.tə(r) ðə lɪsts] [US: ˈen.tər ðə ˈlɪsts]

harcba bocsátkozik

engage in combat[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

harcba hív

offer battle[UK: ˈɒ.fə(r) ˈbæt.l̩] [US: ˈɒ.fər ˈbæt.l̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies