венгерский-английский словарь » halkan meaning in английский

венгерскийанглийский
halkan

low (of voice)◼◼◼ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

quietly◼◼◼ adverb
[UK: ˈkwaɪət.li] [US: ˈkwaɪət.li]

softly◼◼◼ adverb
[UK: ˈsɒft.li] [US: ˈsɒft.li]

small◼◼◻ adverb
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

soft◼◼◻ adverb
[UK: sɒft] [US: ˈsɑːft]

below one's breath adverb
[UK: bɪ.ˈləʊ wʌnz breθ] [US: bəˈlo.ʊ wʌnz ˈbreθ]

in a low voice adverb
[UK: ɪn ə ləʊ vɔɪs] [US: ɪn ə ˈloʊ ˌvɔɪs]

in undertones adverb
[UK: ɪn ˈʌn.də.təʊnz] [US: ɪn ˈʌn.dərˌtoʊnz]

piano adverb
[UK: pɪ.ˈæ.nəʊ] [US: pi.ˈæno.ʊ]

sotto voce adverb
[UK: ˈvoʊ.tʃiː] [US: ˈvoʊ.tʃiː]

sotto-voce adverb
[UK: ˈvoʊ.tʃiː] [US: ˈvoʊ.tʃiː]

stilly adverb
[UK: ˈstɪ.li] [US: ˈstɪ.li]

under one's breath adverb
[UK: ˈʌnd.ə(r) wʌnz breθ] [US: ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈbreθ]

with bated breath adverb
[UK: wɪð ˈbæ.tɪd breθ] [US: wɪθ ˈbeɪ.təd ˈbreθ]

halkan beszél

speak in a whisper[UK: spiːk ɪn ə ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈspiːk ɪn ə ˈwɪ.spər]

speak in whispers[UK: spiːk ɪn ˈwɪ.spəz] [US: ˈspiːk ɪn ˈwɪ.spərz]

speak under one's breath[UK: spiːk ˈʌnd.ə(r) wʌnz breθ] [US: ˈspiːk ˈʌnd.r̩ wʌnz ˈbreθ]

whisper verb
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

halkan dúdol

croon[UK: kruːn] [US: ˈkruːn]

halkan éneklő dalénekes főnév

crooner noun
[UK: ˈkruː.nə(r)] [US: ˈkruː.nər]

halkan éneklő sanzonénekes főnév

crooner noun
[UK: ˈkruː.nə(r)] [US: ˈkruː.nər]

halkan játszandó rész főnév

piano◼◻◻ noun
[UK: pɪ.ˈæ.nəʊ] [US: pi.ˈæno.ʊ]

halkan mond

lip noun
[UK: lɪp] [US: ˈlɪp]

whisper verb
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

halkan mondott megjegyzés

aside[UK: ə.ˈsaɪd] [US: ə.ˈsaɪd]

halkan mormol (szavakat)

mutter[UK: ˈmʌ.tə(r)] [US: ˈmʌ.tər]

halkan v letompított hangon beszél főnév

undervoice noun
[UK: ˌʌndəvˈɔɪs] [US: ˌʌndɚvˈɔɪs]

egész halkan

sotto-voce[UK: ˈvoʊ.tʃiː] [US: ˈvoʊ.tʃiː]

nagyon halkan határozószó

inaudibly adverb
[UK: ina.u.di.bli] [US: ina.u.di.bli]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies