венгерский-английский словарь »

hétköznapi означает в английский

венгерскийанглийский
hétköznapi

ordinary◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.dɪn.ri] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri]

everyday◼◼◻ adjective
[UK: ˈev.rɪ.deɪ] [US: ˈev.rɪ.deɪ]

regular◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

casual◼◼◻ adjective
[UK: ˈkæ.ʒʊəl] [US: ˈkæ.ʒə.wəl]

trivial◼◼◻ adjective
[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]

commonplace◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒ.mən.pleɪs] [US: ˈkɑː.mən.ˌples]

conventional◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl]

weekday [weekdays]◼◻◻ noun
[UK: ˈwiːk.deɪ] [US: ˈwiːk.ˌde]

informal◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːm.l̩] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.ml̩]

prosaic◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈzeɪɪk] [US: proˈzeɪɪk]

workaday◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɜːk.ə.deɪ] [US: ˈwɝːk.ə.deɪ]

prosy adjective
[UK: ˈprəʊ.zi] [US: ˈproʊ.zi]

bathetic adjective
[UK: bə.ˈθe.tɪk] [US: bə.ˈθe.tɪk]

ferial adjective
[UK: ˈfɪə.rɪəl] [US: ˈfiː.riːəl]

prosaical adjective
[UK: prəsˈeɪɪkəl] [US: prəsˈeɪɪkəl]

prosaist noun
[UK: ˈprəʊ.zeɪɪst] [US: ˈproʊ.zeɪɪst]

weekday-, everyday adjective
[UK: ˈwiːkdeɪ-, ˈɛvrɪdeɪ ] [US: ˈwikˌdeɪ-, ˈɛvriˈdeɪ ]

work-day noun
[UK: ˈwɜːk deɪ] [US: ˈwɝːk ˈdeɪ]

working-day adjective
[UK: ˈwɜːk.ɪŋ deɪ] [US: ˈwɝːk.ɪŋ ˈdeɪ]

hétköznapi (öltözék) melléknév

casual dress◼◼◼ adjective
[UK: ˈkæ.ʒʊəl dres] [US: ˈkæ.ʒə.wəl ˈdres]

hétköznapi figurák

small fry[UK: smɔːl fraɪ] [US: ˈsmɒl ˈfraɪ]

hétköznapi nyelv

vernacular◼◼◼[UK: və.ˈnæ.kjʊ.lə(r)] [US: vər.ˈnæ.kjə.lər]

hétköznapi nyelven

in common parlance◼◼◼[UK: ɪn ˈkɒ.mən ˈpɑː.ləns] [US: ɪn ˈkɑː.mən ˈpɑːr.ləns]

hétköznapi ruha

workaday clothes[UK: ˈwɜːk.ə.deɪ kləʊðz] [US: ˈwɝːk.ə.deɪ kloʊðz]

hétköznapi stílus főnév

bathos noun
[UK: ˈbeɪ.θɒs] [US: ˈbeɪ.θɒs]

hétköznapi viselet

casual clothes◼◼◼

casual wear

hétköznapian határozószó

prosaically adverb
[UK: prə.ˈzeɪɪk.l̩i] [US: prə.ˈzeɪɪk.l̩i]

prosily adverb
[UK: ˈprəʊ.zɪ.li] [US: ˈproʊ.zɪ.li]

hétköznapias melléknév

bread-and-butter adjective
[UK: bred ənd ˈbʌt.ə(r)] [US: ˈbred ænd ˈbʌt.r̩]

trivial adjective
[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]

unromantic adjective
[UK: ˌʌn.rə.ˈmæn.tɪk] [US: ˌʌn.rə.ˈmæn.tɪk]

workaday adjective
[UK: ˈwɜːk.ə.deɪ] [US: ˈwɝːk.ə.deɪ]

hétköznapiság főnév

ordinariness◼◼◼ noun
[UK: ˈɔːdn.ri] [US: ˈɔːrdn.ri]

prose [proses]◼◼◻ noun
[UK: prəʊz] [US: proʊz]

everydayness noun
[UK: ˈɛvrɪdeɪnəs ] [US: ˈɛvriˈdeɪnəs ]

prosaicism noun
[UK: prəʊˈzeɪɪkɪz(ə)m ] [US: proʊˈzeɪɪkɪz(ə)m ]

prosaism noun
[UK: ˈprəʊ.zeɪɪzm] [US: proʊ.ˈzeɪɪ.zəm]

hétköznapivá tesz ige

prosify verb
[UK: ˈprəʊ.zɪ.faɪ] [US: ˈproʊ.zɪ.ˌfaɪ]

trivialise [trivialised, trivialised, trivialising, trivialises] verb
[UK: trˈɪvɪəlˌaɪz] [US: trˈɪvɪəlˌaɪz]

You can find it in:

венгерскийанглийский