венгерский-английский словарь »

futó означает в английский

венгерскийанглийский
futó

running [runnings]◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

runner [runners]◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

passing◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɑːs.ɪŋ] [US: ˈpæs.ɪŋ]

flying◼◻◻ adjective
[UK: ˈflaɪ.ɪŋ] [US: ˈflaɪ.ɪŋ]

transient◼◻◻ adjective
[UK: ˈtræn.zɪənt] [US: ˈtræn.ʒənt]

fleeing◼◻◻ noun
[UK: ˈfliːɪŋ] [US: ˈfliːɪŋ]

momentary◼◻◻ adjective
[UK: ˈməʊ.mən.tri] [US: ˈmoʊ.mən.tri]

superficial◼◻◻ adjective
[UK: ˌsuː.pə.ˈfɪʃ.l̩] [US: ˌsuː.pər.ˈfɪʃ.l̩]

bickering noun
[UK: ˈbɪk.ər.ɪŋ] [US: ˈbɪk.ər.ɪŋ]

caducous adjective
[UK: kə.ˈdjuːkəs] [US: kə.ˈduːkəs]

gust [gusts] noun
[UK: ɡʌst] [US: ˈɡəst]

voluble adjective
[UK: ˈvɒ.ljʊb.l̩] [US: ˈvɑː.ljəb.l̩]

futó (pillantás) melléknév

hasty [hastier, hastiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈheɪ.sti] [US: ˈheɪ.sti]

futó (sakk) főnév

bishop (chess) [bishops]◼◼◼ noun

futó (sakkban) főnév

bishop [bishops]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɪ.ʃəp] [US: ˈbɪ.ʃəp]

futó csók

butterfly kiss[UK: ˈbʌt.ə.flaɪ kɪs] [US: ˈbʌt.r̩.flaɪ ˈkɪs]

flying kiss[UK: ˈflaɪ.ɪŋ kɪs] [US: ˈflaɪ.ɪŋ ˈkɪs]

futó eső

gust of rain[UK: ɡʌst əv reɪn] [US: ˈɡəst əv ˈreɪn]

spit [spits] noun
[UK: spɪt] [US: ˈspɪt]

futó harag (átv)

whiff of temper[UK: wɪf əv ˈtem.pə(r)] [US: ˈwɪf əv ˈtem.pər]

futó havazás főnév

spit [spits] noun
[UK: spɪt] [US: ˈspɪt]

futó időzés

flying visit[UK: ˈflaɪ.ɪŋ ˈvɪ.zɪt] [US: ˈflaɪ.ɪŋ ˈvɪ.zət]

futó ismerős

pick-up [pick-ups] noun
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

semi-acquaintance[UK: ˈse.mi ə.ˈkweɪn.təns] [US: ˈse.mi ə.ˈkweɪn.təns]

futó kép

glimpse◼◼◼[UK: ɡlɪmps] [US: ˈɡlɪmps]

futó lábú melléknév
áll

cursorial adjective
[UK: kɜː.ˈsɔː.rɪəl] [US: kɜːr.ˈsɔː.riːəl]

futó megjegyzés főnév

obiter dictum [obiter dicta] noun
[UK: ˈɒ.bɪ.tə ˈdɪk.təm] [US: ˈɒ.bɪ.tə ˈdɪk.təm]

futó napfény főnév

sunburst [sunbursts]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌn.bɜːst] [US: ˈsʌn.bɝːst]

futó növény főnév

twiner noun
[UK: ˈtwaɪ.nə] [US: ˈtwaɪ.nə]

futó pillantás

glimpse◼◼◼[UK: ɡlɪmps] [US: ˈɡlɪmps]

squint[UK: skwɪnt] [US: ˈskwɪnt]

futó pillantást vet

cast one's eyes over[UK: kɑːst wʌnz aɪz ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈkæst wʌnz ˈaɪz ˈoʊv.r̩]

futó pillantást vet (vmre)

cast one's eye over something[UK: kɑːst wʌnz aɪ ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkæst wʌnz ˈaɪ ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

give something the once-over[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ðə wʌns ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ðə ˈwəns ˈoʊv.r̩]

run one's eye over something[UK: rʌn wʌnz aɪ ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrən wʌnz ˈaɪ ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

futó program formája a fő tárolóban

core image[UK: kɔː(r) ˈɪ.mɪdʒ] [US: ˈkɔːr ˈɪ.mədʒ]

futó szem (harisnyán) főnév
US

run [runs] noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

futó szélváltozás

slant of wind[UK: slɑːnt əv wɪnd] [US: sˈlænt əv wɪnd]

futó terület

field of runners[UK: fiːld əv ˈrʌ.nəz] [US: ˈfiːld əv ˈrʌ.nərz]

futó vizsgálat főnév

going-over noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊɪŋ ˈoʊv.r̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский