венгерский-английский словарь » fesztelen meaning in английский

венгерскийанглийский
fesztelen melléknév

easy◼◼◼ adjective
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

breezy◼◼◻ adjective
[UK: ˈbriː.zi] [US: ˈbriː.zi]

free◼◼◻ adjective
[UK: friː] [US: ˈfriː]

relaxed◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈlækst] [US: rə.ˈlækst]

airy◼◻◻ adjective
[UK: ˈeə.ri] [US: ˈe.ri]

at ease◼◻◻ adjective
[UK: ət iːz] [US: ət ˈiːz]

free-and-easy◼◻◻ adjective
[UK: friː ənd ˈiː.zi] [US: ˈfriː ænd ˈiː.zi]

informal◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːm.l̩] [US: ˌɪn.ˈfɔːr.ml̩]

irreverent◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈre.və.rənt] [US: ɪ.ˈre.və.rənt]

unreserved◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈzɜːvd] [US: ˌʌn.rɪ.ˈzɝːvd]

unselfconscious◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.selfˈk.ɒn.ʃəs] [US: ˌʌn.selfˈk.ɒn.ʃəs]

cavalier adjective
[UK: ˌkæ.və.ˈlɪə(r)] [US: ˌkæ.və.ˈlɪr]

colloquial adjective
[UK: kə.ˈləʊ.kwɪəl] [US: kəˈlo.ʊ.kwɪəl]

cool adjective
[UK: kuːl] [US: ˈkuːl]

free and easy adjective
[UK: friː ənd ˈiː.zi] [US: ˈfriː ænd ˈiː.zi]

independent adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈpen.dənt] [US: ˌɪn.də.ˈpen.dənt]

laid-back

off-hand adjective
[UK: ɒf hænd] [US: ˈɒf ˈhænd]

off-handed adjective
[UK: ɒf ˈhæn.dɪd] [US: ˈɒf ˈhæn.dəd]

rough-and-ready adjective
[UK: rʌf ənd ˈre.di] [US: ˈrəf ænd ˈre.di]

shirt-sleeve adjective
[UK: ʃɜːt sliːv] [US: ˈʃɝːt sˈliːv]

shirttail noun
[UK: ˈʃɜːtteɪl] [US: ˈʃɜːtteɪl]

unceremonious adjective
[UK: ˌʌn.ˌse.rɪ.ˈməʊ.nɪəs] [US: ˌʌn.ˌse.rəˈmo.ʊ.niəs]

unembarrassed adjective
[UK: ˌʌnɪmˈbærəst ] [US: ʌnɪmˈbɛrəst ]

unembrrassed adjective
[UK: ʌnɪmbrˈəst] [US: ʌnɪmbrˈəst]

unstarched adjective
[UK: ˈʌn.ˈstɑːtʃt] [US: ən.ˈstɑːrtʃt]

fesztelen modorban

with great ease of manners[UK: wɪð ˈɡreɪt iːz əv ˈmæ.nəz] [US: wɪθ ˈɡreɪt ˈiːz əv ˈmæ.nərz]

fesztelen modorú melléknév

easy-mannered[UK: ˈiː.zi ˈmæ.nəd] [US: ˈiː.zi ˈmæ.nərd]

unceremonious adjective
[UK: ˌʌn.ˌse.rɪ.ˈməʊ.nɪəs] [US: ˌʌn.ˌse.rəˈmo.ʊ.niəs]

fesztelen nyelvi szólás főnév

colloquialism noun
[UK: kə.ˈləʊ.kwɪə.lɪ.zəm] [US: kəˈlo.ʊ.kwɪə.lɪ.zəm]

fesztelen viselkedés főnév

abandon noun
[UK: ə.ˈbæn.dən] [US: ə.ˈbæn.dən]

recklessness noun
[UK: ˈre.klə.snəs] [US: ˈre.klə.snəs]

fesztelenebbé tesz ige

unstarch verb
[UK: ˌʌnˈstɑːʧ ] [US: ʌnˈstɑrʧ ]

fesztelenítés főnév

relaxation noun
[UK: ˌriː.læk.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌri.læk.ˈseɪʃ.n̩]

fesztelenség főnév

ease◼◼◼ noun
[UK: iːz] [US: ˈiːz]

informality◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.fɔː.ˈmæ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.fər.ˈmæ.lə.ti]

swagger◼◼◻ noun
[UK: ˈswæ.ɡə(r)] [US: ˈswæ.ɡər]

bluntness noun
[UK: ˈblʌnt.nəs] [US: ˈblʌnt.nəs]

easiness noun
[UK: ˈiː.zi] [US: ˈiː.zi]

unconstraint noun
[UK: ˌʌnkənˈstreɪnt ] [US: ʌnkənˈstreɪnt ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies