венгерский-английский словарь » felvágás meaning in английский

венгерскийанглийский
felvágás főnév

cutting◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈkʌt.ɪŋ]

swank◼◻◻ noun
[UK: swæŋk] [US: ˈswæŋk]

crack noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

crammer noun
[UK: ˈkræ.mə(r)] [US: ˈkræ.mər]

flubdubbery noun
[UK: flˈʌbdəbəri] [US: flˈʌbdəbɚri]

frills noun
[UK: frɪlz] [US: ˈfrɪlz]

rant noun
[UK: rænt] [US: ˈrænt]

show-off noun
[UK: ʃəʊ ɒf] [US: ˈʃoʊ ˈɒf]

splurge noun
[UK: splɜːdʒ] [US: ˈsplɝːdʒ]

strut noun
[UK: strʌt] [US: ˈstrət]

swagger noun
[UK: ˈswæ.ɡə(r)] [US: ˈswæ.ɡər]

felvágás főnév
orv

discission noun
[UK: dɪssˈɪʃən] [US: dɪssˈɪʃən]

felvágás (húsé) főnév

carving noun
[UK: ˈkɑːv.ɪŋ] [US: ˈkɑːrv.ɪŋ]

felvágás (átv) főnév

side noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

skite noun
[UK: skˈaɪt] [US: skˈaɪt]

felvágás nélkül

without wishing to boast[UK: wɪð.ˈaʊt ˈwɪʃ.ɪŋ tuː bəʊst] [US: wɪð.ˈaʊt ˈwɪʃ.ɪŋ ˈtuː boʊst]

bőr felvágása nélküli kezelés

manipulative surgery[UK: mə.ˈnɪ.pjʊ.lə.tɪv ˈsɜː.dʒə.ri] [US: mə.ˈnɪ.pjə.ˌle.tɪv ˈsɝː.dʒə.ri]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies