венгерский-английский словарь » feljegyez meaning in английский

венгерскийанглийский
feljegyez ige

record◼◼◼ verb
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

note◼◼◻ verb
[UK: nəʊt] [US: noʊt]

book◼◻◻ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

enter◼◻◻ verb
[UK: ˈen.tə(r)] [US: ˈen.tər]

minute◼◻◻ verb
[UK: maɪ.ˈnjuːt] [US: ˈmɪ.nət]

register◼◻◻ verb
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

docket verb
[UK: ˈdɒkɪt] [US: ˈdɑːkət]

get something down verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ daʊn] [US: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈdaʊn]

memorize verb
[UK: ˈme.mə.raɪz] [US: ˈme.mə.ˌraɪz]

note down verb
[UK: nəʊt daʊn] [US: noʊt ˈdaʊn]

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

score up verb
[UK: skɔː(r) ʌp] [US: ˈskɔːr ʌp]

feljegyez (vmit) ige

jot something down verb
[UK: dʒɒt ˈsʌm.θɪŋ daʊn] [US: ˈdʒɑːt ˈsʌm.θɪŋ ˈdaʊn]

keep a record of something verb
[UK: kiːp ə rɪˈk.ɔːd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ə rəˈk.ɔːrd əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a memorandum of something verb
[UK: ˈmeɪk ə ˌme.mə.ˈræn.dəm əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˌme.mə.ˈræn.dəm əv ˈsʌm.θɪŋ]

make a record of something verb
[UK: ˈmeɪk ə rɪˈk.ɔːd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə rəˈk.ɔːrd əv ˈsʌm.θɪŋ]

feljegyezhető melléknév

recordable adjective
[UK: rɪˈk.ɔː.də.bəl] [US: rɪˈk.ɔːr.də.bəl]

feljegyezteti értékpapír-tulajdonosi mivoltát

register a security[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti] [US: ˈre.dʒə.stər ə sɪ.ˈkjʊ.rə.ti]

belépést feljegyez ige

book in verb

grafikonba feljegyez

chart[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

krónikában feljegyez

chronicle[UK: ˈkrɒ.nɪk.l̩] [US: ˈkrɑː.nək.l̩]

naplóba feljegyez ige

diarize verb
[UK: ˈdaɪə.raɪz] [US: ˈdaɪə.raɪz]

rovással feljegyez

notch down[UK: nɒtʃ daʊn] [US: ˈnɑːtʃ ˈdaʊn]

notch up[UK: nɒtʃ ʌp] [US: ˈnɑːtʃ ʌp]

tally[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

táblázatba feljegyez

chart[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies