венгерский-английский словарь » felakaszt meaning in английский

венгерскийанглийский
felakaszt ige

hook◼◼◼ verb
[UK: hʊk] [US: ˈhʊk]

hang-up◼◼◻ verb
[UK: hæŋ ʌp] [US: ˈhæŋ ʌp]

hangup◼◼◻ verb

hangs◼◻◻ verb
[UK: hæŋz] [US: ˈhæŋz]

suspend◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈspend] [US: sə.ˈspend]

hang on verb
[UK: hæŋ ɒn] [US: ˈhæŋ ɑːn]

hang up verb
[UK: hæŋ ʌp] [US: ˈhæŋ ʌp]

hook on verb
[UK: hʊk ɒn] [US: ˈhʊk ɑːn]

hook up verb
[UK: hʊk ʌp] [US: ˈhʊk ʌp]

scrag verb
[UK: skræɡ] [US: skræɡ]

sling (slung, slung) verb
[UK: sl̩ɪŋ slʌŋ slʌŋ] [US: sˈlɪŋ sˈləŋ sˈləŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

slings verb
[UK: slɪŋz] [US: sˈlɪŋz]

swing (swung, swung) verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

truss up verb
[UK: trʌs ʌp] [US: ˈtrəs ʌp]

felakaszt (embert) ige

stretch verb
[UK: stretʃ] [US: ˈstretʃ]

felakaszt (embert, tárgyat) ige

hang (hung hanged, hung hanged)◼◼◼ verb
[UK: hæŋ hʌŋ hæŋd hʌŋ hæŋd] [US: ˈhæŋ ˈhəŋ ˈhæŋd ˈhəŋ ˈhæŋd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

felakaszt (személyt) ige

halter◼◼◼ verb
[UK: ˈhɔːl.tə(r)] [US: ˈhɒl.tər]

felakaszt (vkt) ige

gibbet◼◼◼ verb
[UK: ˈdʒɪ.bɪt] [US: ˈdʒɪ.bɪt]

noose◼◻◻ verb
[UK: nuːs] [US: ˈnuːs]

felakaszt vkt

hang somebody on the gallows[UK: hæŋ ˈsʌm.bə.di ɒn ðə ˈɡæ.ləʊz] [US: ˈhæŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ðə ˈɡæloʊz]

noose[UK: nuːs] [US: ˈnuːs]

felakasztás főnév

hanging◼◼◼ noun
[UK: ˈhæŋɪŋ] [US: ˈhæŋɪŋ]

gibbet noun
[UK: ˈdʒɪ.bɪt] [US: ˈdʒɪ.bɪt]

suspension noun
[UK: sə.ˈspen.ʃn̩] [US: sə.ˈspen.ʃn̩]

felakasztják

die in one's shoes[UK: daɪ ɪn wʌnz ʃuːz] [US: ˈdaɪ ɪn wʌnz ˈʃuːz]

felakasztott melléknév

hanged◼◼◼ adjective
[UK: hæŋd] [US: ˈhæŋd]

hung◼◼◼ adjective
[UK: hʌŋ] [US: ˈhəŋ]

slung adjective
[UK: slʌŋ] [US: sˈləŋ]

akasztófára felakaszt vkt

hang somebody on the gallows[UK: hæŋ ˈsʌm.bə.di ɒn ðə ˈɡæ.ləʊz] [US: ˈhæŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ðə ˈɡæloʊz]

bűnözőt felakaszt

truss up a criminal[UK: trʌs ʌp ə ˈkrɪ.mɪn.l̩] [US: ˈtrəs ʌp ə ˈkrɪ.mən.l̩]

horog (telefonkagyló felakasztására) főnév

receiver-hook noun
[UK: rɪ.ˈsiː.və(r) hʊk] [US: rə.ˈsiː.vər ˈhʊk]

jelképesen felakaszt

hang in effigy[UK: hæŋ ɪn ˈe.fɪ.dʒi] [US: ˈhæŋ ɪn ˈe.fɪ.dʒi]

kampó (telefonkagyló felakasztására) főnév

receiver-hook noun
[UK: rɪ.ˈsiː.və(r) hʊk] [US: rə.ˈsiː.vər ˈhʊk]

kellő ideig felakasztva érlelt melléknév

well-hung adjective
[UK: wel hʌŋ] [US: ˈwel ˈhəŋ]

képek felakasztására szolgáló zsinór

picture-wire[UK: ˈpɪk.tʃə(r) ˈwaɪə(r)] [US: ˈpɪk.tʃər ˈwaɪər]

párkány (képek felakasztására) főnév

picture-moulding noun
[UK: ˈpɪk.tʃə(r) ˈməʊld.ɪŋ] [US: ˈpɪk.tʃər ˈmoʊld.ɪŋ]

picture-rail noun
[UK: ˈpɪk.tʃə(r) reɪl] [US: ˈpɪk.tʃər ˈreɪl]

szemmagasságban felakasztott kép

picture hung on the line[UK: ˈpɪk.tʃə(r) hʌŋ ɒn ðə laɪn] [US: ˈpɪk.tʃər ˈhəŋ ɑːn ðə ˈlaɪn]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies