венгерский-английский словарь » felületesen meaning in английский

венгерскийанглийский
felületesen

superficially◼◼◼ adverb
[UK: ˌsuː.pə.ˈfɪ.ʃə.li] [US: ˈsuː.pər.ˌfɪ.ʃəl.li]

at first appearance adjective
[UK: ət ˈfɜːst ə.ˈpɪə.rəns] [US: ət ˈfɝːst ə.ˈpɪ.rəns]

cursorily adverb
[UK: ˈkɜː.sə.rə.li] [US: ˈkɝː.sə.rə.li]

from one's teeth adjective
[UK: frəm wʌnz tiːθ] [US: frəm wʌnz ˈtiːθ]

futilely adverb
[UK: ˈfjuː.taɪ.li] [US: ˈfjuː.taɪ.li]

negligently adverb
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒənt.li] [US: ˈne.ɡlɪ.dʒənt.li]

perfunctorily adverb
[UK: pə.ˈfʌŋk.tə.rɪ.li] [US: pə.ˈfʌŋk.tə.rɪ.li]

sketchily adverb
[UK: ˈske.tʃɪ.li] [US: ˈske.tʃɪ.li]

slap-dash adjective
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

sloppily adverb
[UK: ˈslɒ.pɪ.li] [US: sˈlɑː.pə.li]

superficialize verb
[UK: sˈuːpəfˈɪʃəlˌaɪz] [US: sˈuːpɚfˈɪʃəlˌaɪz]

trivially adverb
[UK: ˈtrɪ.vɪə.li] [US: ˈtrɪ.vɪə.li]

felületesen beszél

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

felületesen cseveg

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

felületesen csinál

huddle things[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz]

huddle things together[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

huddle things up[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp]

skimp verb
[UK: skɪmp] [US: ˈskɪmp]

slubber[UK: ˈslʌ.bə] [US: ˈslʌ.bər]

felületesen foglalkozik (vmivel)

dabble at something[UK: ˈdæb.l̩ ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdæb.l̩ ət ˈsʌm.θɪŋ]

dabble in something[UK: ˈdæb.l̩ ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdæb.l̩ ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

felületesen ismer

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

felületesen kijavít

tinker up[UK: ˈtɪŋkə(r) ʌp] [US: ˈtɪŋkər ʌp]

felületesen megcsinált dolog főnév

quickie noun
[UK: ˈkwɪk.i] [US: ˈkwɪk.i]

quicky noun
[UK: kwˈɪki] [US: kwˈɪki]

felületesen megnéz főnév

look-see noun
[UK: lʊk ˈsiː] [US: ˈlʊk ˈsiː]

felületesen végez

slubber[UK: ˈslʌ.bə] [US: ˈslʌ.bər]

felületesen végez el munkát

huddle over a piece of work[UK: ˈhʌd.l̩ ˈəʊv.ə(r) ə piːs əv ˈwɜːk] [US: ˈhʌd.l̩ ˈoʊv.r̩ ə ˈpiːs əv ˈwɝːk]

huddle through a piece of work[UK: ˈhʌd.l̩ θruː ə piːs əv ˈwɜːk] [US: ˈhʌd.l̩ θruː ə ˈpiːs əv ˈwɝːk]

felületesen átfut

skim[UK: skɪm] [US: ˈskɪm]

felületesen átolvas

skim[UK: skɪm] [US: ˈskɪm]

skim through verb

felületesen átvesz (pl. szerepet) ige

walk through verb

felületesen érint

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

felületesen érinti a kérdést

touch the fringe of the question[UK: tʌtʃ ðə frɪndʒ əv ðə ˈkwes.tʃən] [US: ˈtətʃ ðə ˈfrɪndʒ əv ðə ˈkwes.tʃən]

felületesen összeütött dolog (átv) főnév

quickie noun
[UK: ˈkwɪk.i] [US: ˈkwɪk.i]

quicky noun
[UK: kwˈɪki] [US: kwˈɪki]

futólag és felületesen csinál meg (vmit) ige

give something a lick and a promise verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə lɪk ənd ə ˈprɒ.mɪs] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə ˈlɪk ænd ə ˈprɑː.məs]

futólag és felületesen intéz el (vmit) ige

give something a lick and a promise verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə lɪk ənd ə ˈprɒ.mɪs] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə ˈlɪk ænd ə ˈprɑː.məs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies