венгерский-английский словарь »

fejlődés означает в английский

венгерскийанглийский
fejlődés főnév

development [developments]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: dɪ.ˈve.ləp.mənt]

growth [growths]◼◼◻ noun
[UK: ɡrəʊθ] [US: ɡroʊθ]

advance [advances]◼◼◻ noun
[UK: əd.ˈvɑːns] [US: əd.ˈvæns]

advancement [advancements]◼◼◻ noun
[UK: əd.ˈvɑːn.smənt] [US: əd.ˈvæn.smənt]

progression [progressions]◼◼◻ noun
[UK: prə.ˈɡreʃ.n̩] [US: prə.ˈɡreʃ.n̩]

progressiveness noun
[UK: prə.ˈɡre.sɪv.nəs] [US: prə.ˈɡre.sɪv.nəs]

fejlődés (evolutio) főnév

evolution [evolutions]◼◼◼ noun
[UK: ˌiː.və.ˈluːʃ.n̩] [US: ˌe.və.ˈluːʃ.n̩]

fejlődés felé való törekvés

progressionism[UK: prəʊˈgrɛʃənɪz(ə)m ] [US: prəˈgrɛʃənɪz(ə)m ]

fejlődés lassúsága főnév

retardation [retardations] noun
[UK: ˌriː.tɑː.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ritar.ˈdeɪʃ.n̩]

fejlődésbe kezdő

budding[UK: ˈbʌd.ɪŋ] [US: ˈbʌd.ɪŋ]

fejlődésben elmaradt melléknév

underdeveloped adjective
[UK: ˌʌn.də.dɪ.ˈve.ləpt] [US: ˌʌn.dər.dɪ.ˈve.ləpt]

fejlődésben megakaszt

check the growth[UK: tʃek ðə ɡrəʊθ] [US: ˈtʃek ðə ɡroʊθ]

fejlődésben visszamaradt

stunted◼◼◼ adjective
[UK: ˈstʌn.tɪd] [US: ˈstʌn.təd]

infantile adjective
[UK: ˈɪn.fən.taɪl] [US: ˈɪn.fən.təl]

scrogged[UK: skrˈɒɡd] [US: skrˈɑːɡd]

fejlődésben visszamaradt növ

pauperitic[UK: pˌɔːpərˈɪtɪk] [US: pˌɔːpɚrˈɪɾɪk]

fejlődésben visszamaradt állat főnév

scalawag noun
[UK: ˈskæ.lə.wæɡ] [US: ˈskæ.lə.wæɡ]

fejlődésben visszamaradás (hypoplasia)

hypoplasia (incomplete-, underdevelopment) [hypoplasias] noun
[UK: hˌaɪpəʊplˈaziə] [US: hˌaɪpoʊplˈæʒə]

incomplete development[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt dɪ.ˈve.ləp.mənt]

underdevelopment noun
[UK: ˌʌn.də.dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: ən.dər.də.ˈve.ləp.mənt]

fejlődésben visszavet

check the growth[UK: tʃek ðə ɡrəʊθ] [US: ˈtʃek ðə ɡroʊθ]

fejlődésbiológia főnév

developmental biology◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩ baɪ.ˈɒ.lə.dʒi] [US: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩ baˈjɑː.lə.dʒi]

fejlődéses melléknév

evolutive adjective
[UK: ˈiː.və.luː.tɪv] [US: ˈe.və.luː.tɪv]

fejlődési melléknév

developmental◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩] [US: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩]

evolutionary◼◼◻ adjective
[UK: ˌiː.və.ˈluːʃn.ri] [US: ˌe.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

incidental to growth adjective
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩ tuː ɡrəʊθ] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tl̩ ˈtuː ɡroʊθ]

fejlődési (geneticus) melléknév

genetic◼◼◼ adjective
[UK: dʒɪ.ˈne.tɪk] [US: dʒə.ˈne.tɪk]

fejlődési fokozat

stage[UK: steɪdʒ] [US: ˈsteɪdʒ]

fejlődési hiba

stunted growth[UK: ˈstʌn.tɪd ɡrəʊθ] [US: ˈstʌn.təd ɡroʊθ]

fejlődési rendellenességek tana (teratologia) főnév

teratology [teratologies] noun
[UK: ˌte.rə.ˈtɒ.lə.dʒɪ] [US: ˌte.rə.ˈtɑː.lə.dʒiː]

fejlődésképes melléknév

formative adjective
[UK: ˈfɔː.mə.tɪv] [US: ˈfɔːr.mə.tɪv]

fejlődésképtelen (növény) melléknév

unthrifty adjective
[UK: ən.ˈθrɪf.ti] [US: ən.ˈθrɪf.ti]

fejlődéslélektan főnév

developmental psychology [developmental psychologies]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩ saɪˈk.ɒ.lə.dʒi] [US: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩ saɪˈk.ɑː.lə.dʒi]

fejlődéspszichológia főnév

developmental psychology [developmental psychologies] noun
[UK: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩ saɪˈk.ɒ.lə.dʒi] [US: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩ saɪˈk.ɑː.lə.dʒi]

fejlődésregény főnév

bildungsroman [bildungsromans]◼◼◼ noun
[UK: bˈɪldəŋsrˌəʊmən] [US: bˈɪldəŋsrˌoʊmən]

fejlődéssel járó melléknév

developmental◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩] [US: dɪ.ˌve.ləp.ˈmen.tl̩]

fejlődéssel kapcsolatos

evolutive adjective
[UK: ˈiː.və.luː.tɪv] [US: ˈe.və.luː.tɪv]

incidental to growth[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩ tuː ɡrəʊθ] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tl̩ ˈtuː ɡroʊθ]

fejlődést

disadvance[UK: dˌɪsədvˈans] [US: dˌɪsədvˈæns]

fejlődést előmozdító melléknév

evolutive adjective
[UK: ˈiː.və.luː.tɪv] [US: ˈe.və.luː.tɪv]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский