венгерский-английский словарь » fáradtság meaning in английский

венгерскийанглийский
fáradtság főnév

fatigue◼◼◼ noun
[UK: fə.ˈtiːɡ] [US: fə.ˈtiːɡ]

fatigues◼◼◼ noun

weariness◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪə.rɪ.nəs] [US: ˈwɪ.ri.nəs]

tiredness◼◼◻ noun
[UK: ˈtaɪəd.nəs] [US: ˈtaɪərd.nəs]

lassitude◼◻◻ noun
[UK: ˈlæ.sɪ.tjuːd] [US: ˈlæ.sɪ.tjuːd]

heaviness noun
[UK: ˈhe.vɪ.nəs] [US: ˈhe.vɪ.nəs]

languidity noun
[UK: laŋɡwˈɪdɪti] [US: læŋɡwˈɪdɪɾi]

tire noun
[UK: ˈtaɪə(r)] [US: ˈtaɪər]

weariedness noun
[UK: ˈwɪəridnəs ] [US: ˈwɪridnəs ]

fáradtság nélkül

hands down[UK: hændz daʊn] [US: ˈhændz ˈdaʊn]

fáradtságos melléknév
GB

laborious adjective
[UK: lə.ˈbɔː.rɪəs] [US: lə.ˈbɔː.riəs]

halálos fáradtság

dead-beatness[UK: ded] [US: ˈded]

kár a fáradtságért

it does no good[UK: ɪt dʌz nəʊ ɡʊd] [US: ˈɪt ˈdəz ˈnoʊ ˈɡʊd]

nem kíméli a fáradtságot

spare no pains[UK: speə(r) nəʊ peɪnz] [US: ˈsper ˈnoʊ ˈpeɪnz]

nem sajnálja a fáradtságot

spare no trouble[UK: speə(r) nəʊ ˈtrʌb.l̩] [US: ˈsper ˈnoʊ ˈtrʌb.l̩]

nem éri meg a fáradtságot

it is not worth the trouble[UK: ɪt ɪz nɒt wɜːθ ðə ˈtrʌb.l̩] [US: ˈɪt ˈɪz ˈnɑːt ˈwɝːθ ðə ˈtrʌb.l̩]

tavaszi fáradtság

spring fever[UK: sprɪŋ ˈfiː.və(r)] [US: ˈsprɪŋ ˈfiː.vər]

veszi a fáradtságot (vmi)hez (átv)

take trouble over something[UK: teɪk ˈtrʌb.l̩ ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈtrʌb.l̩ ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

állni sem tud a fáradtságtól

be too tired to stand[UK: bi tuː ˈtaɪəd tuː stænd] [US: bi ˈtuː ˈtaɪərd ˈtuː ˈstænd]

összeesik a fáradtságtól

drop with fatigue[UK: drɒp wɪð fə.ˈtiːɡ] [US: ˈdrɑːp wɪθ fə.ˈtiːɡ]

hit the wall

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies