венгерский-английский словарь » emlék meaning in английский

венгерскийанглийский
emlék főnév

memory◼◼◼ noun
[UK: ˈme.mə.ri] [US: ˈme.mə.ri]

recollection◼◼◻ noun
[UK: ˌrek.ə.ˈlek.ʃn̩] [US: ˌrek.ə.ˈlek.ʃn̩]

remembrance◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈmem.brəns] [US: ri.ˈmem.brəns]

souvenir◼◼◻ noun
[UK: ˌsuː.və.ˈnɪə(r)] [US: ˌsuː.və.ˈnɪr]

keepsake◼◻◻ noun
[UK: ˈkiːp.seɪk] [US: ˈkiːp.ˌsek]

monument◼◻◻ noun
[UK: ˈmɒ.njʊ.mənt] [US: ˈmɑː.njuː.mənt]

record◼◻◻ noun
[UK: rɪˈk.ɔːd] [US: rəˈk.ɔːrd]

relic◼◻◻ noun
[UK: ˈre.lɪk] [US: ˈre.lɪk]

reminiscence◼◻◻ noun
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪsns] [US: ˌre.mə.ˈnɪ.səns]

token◼◻◻ noun
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

hang-over noun
[UK: hæŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæŋ ˈoʊv.r̩]

vestige noun
[UK: ˈve.stɪdʒ] [US: ˈve.stɪdʒ]

emlékanyag főnév

records noun
[UK: rɪˈk.ɔːdz] [US: rəˈk.ɔːrdz]

emlékbeszéd főnév

memorial speech noun

emlékeiről beszél ige

reminisce verb
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪs] [US: ˌre.mə.ˈnɪs]

emlékeiről mesél ige

reminisce verb
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪs] [US: ˌre.mə.ˈnɪs]

emlékekkel teli melléknév

recollective adjective
[UK: ˌriːkɒˈlɛktɪv ] [US: ˌrikəˈlɛktɪv ]

emlékest főnév

memorial evening noun

emléket állít ige

commemorate verb
[UK: kə.ˈme.mə.reɪt] [US: kə.ˈme.mə.ˌret]

emlékezet főnév

mind◼◼◼ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

remembrance◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈmem.brəns] [US: ri.ˈmem.brəns]

recollection◼◼◻ noun
[UK: ˌrek.ə.ˈlek.ʃn̩] [US: ˌrek.ə.ˈlek.ʃn̩]

the mind's eye noun
[UK: ðə ˈmaɪndz aɪ] [US: ðə ˈmaɪndz ˈaɪ]

emlékezet (memoria) főnév

memory◼◼◼ noun
[UK: ˈme.mə.ri] [US: ˈme.mə.ri]

emlékezet csúszása főnév

lapse noun
[UK: læps] [US: ˈlæps]

emlékezet elvesztése (amnesia) főnév

amnesia noun
[UK: æm.ˈniː.ziə] [US: æm.ˈniː.ʒə]

emlékezet kihagyása főnév

lapse noun
[UK: læps] [US: ˈlæps]

emlékezetbe gyakran visszatérő melléknév

haunting adjective
[UK: ˈhɔːnt.ɪŋ] [US: ˈhɒnt.ɪŋ]

emlékezetbe vés

inculcation◼◼◼ noun
[UK: ˈɪnk.ʌlk.eɪʃ.n̩] [US: ˈɪnk.ʌlk.eɪʃ.n̩]

imprint verb
[UK: ɪm.ˈprɪnt] [US: ˌɪm.ˈprɪnt]

emlékezetbe vésés főnév

inculcation noun
[UK: ˈɪnk.ʌlk.eɪʃ.n̩] [US: ˈɪnk.ʌlk.eɪʃ.n̩]

emlékezetben tart

bear in mind[UK: beə(r) ɪn maɪnd] [US: ˈber ɪn ˈmaɪnd]

emlékezetben tart (vmit) ige

keep remind verb
[UK: kiːp rɪ.ˈmaɪnd] [US: ˈkiːp ri.ˈmaɪnd]

emlékezetből beszél

speak without book[UK: spiːk wɪð.ˈaʊt bʊk] [US: ˈspiːk wɪð.ˈaʊt ˈbʊk]

emlékezetből száműzött melléknév

obliterated adjective
[UK: ə.ˈblɪ.tə.reɪ.tɪd] [US: ə.ˈblɪ.tə.ˌre.təd]

emlékezetcsalódás med főnév

paramnesia noun

emlékezeterősítő melléknév

mnemonic adjective
[UK: nɪ.ˈmɒ.nɪk] [US: nə.ˈmɑː.nɪk]

emlékezetes melléknév

memorable◼◼◼ adjective
[UK: ˈme.mə.rəb.l̩] [US: ˈme.mə.rəb.l̩]

rememberable◼◻◻ adjective
[UK: rɪˈmɛmbərəbl ] [US: rɪˈmɛmbərəbl ]

well-remembered◼◻◻ adjective
[UK: wel rɪ.ˈmem.bəd] [US: ˈwel rə.ˈmem.bərd]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies