венгерский-английский словарь »

elnyomva означает в английский

венгерскийанглийский
elnyomva határozószó

under hatches adverb
[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈhæ.tʃɪz] [US: ˈʌnd.r̩ ˈhæ.tʃəz]

under the heel adverb
[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə hiːl] [US: ˈʌnd.r̩ ðə ˈhiːl]

underfloot adverb
[UK: ˌʌndəflˈuːt] [US: ˌʌndɚflˈuːt]

underfoot adverb
[UK: ˌʌn.də.ˈfʊt] [US: ˌʌn.dər.ˈfʊt]

elnyomva tart vkt

keep somebody under[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʌnd.r̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский