венгерский-английский словарь » ellenszenves meaning in английский

венгерскийанглийский
ellenszenves

disagreeable◼◼◼ adjective
[UK: ˌdɪ.sə.ˈɡriːəb.l̩] [US: ˌdɪ.sə.ˈɡriːəb.l̩]

obnoxious◼◼◻ adjective
[UK: əb.ˈnɒk.ʃəs] [US: abˈnɑːk.ʃəs]

repulsive◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈpʌl.sɪv] [US: ri.ˈpʌl.sɪv]

unprepossessing◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.priː.pə.ˈzes.ɪŋ] [US: ˌʌn.priː.pə.ˈzes.ɪŋ]

unsympathetic◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.sɪm.pə.ˈθe.tɪk] [US: ən.ˌsɪm.pə.ˈθe.tɪk]

ungrateful◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɡreɪt.fəl] [US: ʌn.ˈɡreɪt.fəl]

unlikeable◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈlaɪkəbl ] [US: ənˈlaɪkəbl ]

antipathetic adjective
[UK: ˌæn.ti.pə.ˈθe.tɪk] [US: ˌæn.ti.pə.ˈθe.tɪk]

antipathic adjective
[UK: ˌæn.tɪ.ˈpæ.θɪk] [US: æn.tɪ.ˈpæ.θɪk]

dislikable adjective
[UK: dɪsˈlaɪkəbl ] [US: dɪˈslaɪkəbl ]

distasteful adjective
[UK: dɪs.ˈteɪst.fəl] [US: ˌdɪ.ˈsteɪst.fəl]

effing adjective
[UK: ˈef.ɪŋ] [US: ˈef.ɪŋ]

motherfucking adjective

repugnant adjective
[UK: rɪ.ˈpʌɡ.nənt] [US: rə.ˈpəɡ.nənt]

sickening adjective
[UK: ˈsɪk.ən.ɪŋ] [US: ˈsɪk.ən.ɪŋ]

skanky adjective
[UK: skˈaŋki] [US: skˈæŋki]

sodding adjective
[UK: ˈsɒd.ɪŋ] [US: ˈsɒd.ɪŋ]

unlovely adjective
[UK: ʌn.ˈlʌ.vli] [US: ʌn.ˈlʌ.vli]

wanky

ellenszenves (alak) főnév

toad◼◼◼ noun
[UK: təʊd] [US: toʊd]

beast noun
[UK: biːst] [US: ˈbiːst]

ellenszenves (személy) főnév

sleazeball noun

ellenszenves (személy, viselkedés) melléknév

unpleasant (person, behavior)◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈpleznt] [US: ʌn.ˈple.zənt]

ellenszenves alak főnév

beast noun
[UK: biːst] [US: ˈbiːst]

ellenszenves egyén főnév

wonk noun

ellenszenves ember

ass noun
[UK: æs] [US: ˈæs]

asshole noun
[UK: ˈɑːs.həʊl] [US: ˈæs.hoʊl]

bum[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

cocksucker noun
[UK: kˈɒksʌkə] [US: kˈɑːksʌkɚ]

creep[UK: kriːp] [US: ˈkriːp]

crumb[UK: krʌm] [US: ˈkrəm]

dipshit noun
[UK: dˈɪpʃɪt] [US: dˈɪpʃɪt]

drip[UK: drɪp] [US: ˈdrɪp]

fink[UK: ˈfɪŋk] [US: ˈfɪŋk]

geek noun
[UK: ɡiːk] [US: ˈɡiːk]

man with an evil air[UK: mæn wɪð ən ˈiːv.l̩ eə(r)] [US: ˈmæn wɪθ ˈæn ˈiːv.l̩ ˈer]

motherfucker noun
[UK: ˈmʌðərˈfʌkər] [US: ˈmʌðərˈfʌkər]

nerd noun
[UK: nɜːd] [US: ˈnɝːd]

nuisance noun
[UK: ˈnjuːsns] [US: ˈnuː.səns]

nurd noun
[UK: nˈɜːd] [US: nˈɜːd]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies