венгерский-английский словарь » ellenkező meaning in английский

венгерскийанглийский
ellenkező szimptómákat okozó

antipathic[UK: ˌæn.tɪ.ˈpæ.θɪk] [US: æn.tɪ.ˈpæ.θɪk]

ellenkező tengerjárás

counter-tide[UK: ˈkaʊn.tə(r) taɪd] [US: ˈkaʊn.tər ˈtaɪd]

ellenkező (vmivel)

alien to something[UK: ˈeɪ.liən tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈeɪ.liən ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ellenkező végletbe csap

veer round[UK: vɪə(r) ˈraʊnd] [US: ˈvɪr ˈraʊnd]

ellenkező végletbe csap át

go to the opposite extreme[UK: ɡəʊ tuː ðə ˈɒ.pə.zɪt ɪk.ˈstriːm] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈɑː.pə.zət ɪk.ˈstriːm]

go to the other extreme[UK: ɡəʊ tuː ðə ˈʌð.ə(r) ɪk.ˈstriːm] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈʌð.r̩ ɪk.ˈstriːm]

ellenkező véleményen van

think just the opposite[UK: ˈθɪŋk dʒəst ðə ˈɒ.pə.zɪt] [US: ˈθɪŋk dʒəst ðə ˈɑː.pə.zət]

ellenkező értelmű melléknév

heteronymous adjective
[UK: hˈetrənˌɪməs] [US: hˈeɾɚrˌoʊnɪməs]

ellenkező értelmű szó

antonym noun
[UK: ˈæn.tə.nɪm] [US: ˈæn.tə.nɪm]

counter-term[UK: ˈkaʊn.tə(r) tɜːm] [US: ˈkaʊn.tər ˈtɝːm]

ellenkezően határozószó

contrarily adverb
[UK: ˈkɒn.trə.rə.li] [US: ˈkɒn.trə.rə.li]

ellenkezője

withstander[UK: wɪðˈstændə ] [US: wɪθˈstændər ]

ellenkezője (vmnek)

inverse[UK: ɪn.ˈvɜːs] [US: ˌɪn.ˈvɝːs]

just the opposite[UK: dʒəst ðə ˈɒ.pə.zɪt] [US: dʒəst ðə ˈɑː.pə.zət]

just the very opposite[UK: dʒəst ðə ˈver.i ˈɒ.pə.zɪt] [US: dʒəst ðə ˈver.i ˈɑː.pə.zət]

ellenkezőjére fordít egy kellemetlen helyzetet (átv)

turn the tables on somebody[UK: tɜːn ðə ˈteɪb.l̩z ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtɝːn ðə ˈteɪb.l̩z ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ellenkezőjét akarja (vmnek)

unwill[UK: ˌʌnˈwɪl ] [US: ʌnˈwɪl ]

ellenkezőjét állítja

assert the contrary[UK: ə.ˈsɜːt ðə kən.ˈtreə.ri] [US: ə.ˈsɝːt ðə ˈkɑːn.tre.ri]

ellenkezőjét állítja (vmnek) ige

disaffirm verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈfɜːm] [US: dɪ.sə.ˈfɜːrm]

ellenkezőleg határozószó

the contrary◼◼◼ adverb
[UK: ðə kən.ˈtreə.ri] [US: ðə ˈkɑːn.tre.ri]

inversely◼◼◻ adverb
[UK: ɪn.ˈvɜː.sli] [US: ˌɪn.ˈvɝː.sli]

on the contrary◼◼◻ adverb
[UK: ɒn ðə kən.ˈtreə.ri] [US: ɑːn ðə ˈkɑːn.tre.ri]

to the contrary◼◻◻ adverb
[UK: tuː ðə kən.ˈtreə.ri] [US: ˈtuː ðə ˈkɑːn.tre.ri]

contrarily adverb
[UK: ˈkɒn.trə.rə.li] [US: ˈkɒn.trə.rə.li]

contrariwise adverb
[UK: ˌkɒn.ˈtreə.rɪ.waɪz] [US: ˌkɒn.ˈtreə.rɪ.waɪz]

the wrong way adverb
[UK: ðə rɒŋ ˈweɪ] [US: ðə ˈrɒŋ ˈweɪ]

a filozófiai alapelvekkel ellenkező melléknév

unphilosophic adjective
[UK: ˌʌnˌfɪləˈsɒfɪk ] [US: ʌnˌfɪləˈsɑfɪk ]

unphilosophical adjective
[UK: ˌʌnˌfɪləˈsɒfɪkəl ] [US: ʌnˌfɪləˈsɑfɪkəl ]

a szentírással ellenkező melléknév

antiscriptural adjective
[UK: ˌantɪskrˈɪptʃərəl] [US: ˌæntɪskrˈɪptʃɚrəl]

a vad ellenkező

back-scent[UK: ˈbæk sent] [US: ˈbæk ˈsent]

az ellenkező

contrary[UK: kən.ˈtreə.ri] [US: ˈkɑːn.tre.ri]

az ellenkező irányban

in the opposite direction◼◼◼[UK: ɪn ðə ˈɒ.pə.zɪt dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: ɪn ðə ˈɑː.pə.zət də.ˈrek.ʃn̩]

az igazság éppen az ellenkező oldalon van (átv)

the boot is on the other leg[UK: ðə buːt ɪz ɒn ðə ˈʌð.ə(r) leɡ] [US: ðə ˈbuːt ˈɪz ɑːn ðə ˈʌð.r̩ ˈleɡ]

the boot is on the wrong leg[UK: ðə buːt ɪz ɒn ðə rɒŋ leɡ] [US: ðə ˈbuːt ˈɪz ɑːn ðə ˈrɒŋ ˈleɡ]

az óramutató járásával ellenkező irányú

anti-clockwise[UK: ˈæn.ti ˈklɒ.kwaɪz] [US: ˈæn.ti ˈklɑː.ˌkwaɪz]

az óramutató járásával ellenkezően

anticlockwise[UK: ˌæn.ti.ˈklɒ.kwaɪz] [US: ˌæn.ti.ˈklɒ.kwaɪz]

azonosulás az ellenkező nemmel (transsexualismus) főnév

transsexualism noun
[UK: transˈekʃuːəlˌɪzəm] [US: trænsˈekʃuːəlˌɪzəm]

bebizonyítja az ellenkezőjét

negative[UK: ˈne.ɡə.tɪv] [US: ˈne.ɡə.tɪv]

fordítva (ellenkező irányból)

in reverse

hajót ellenkező irányba fordít

wind the ship[UK: wɪnd ðə ʃɪp] [US: wɪnd ðə ˈʃɪp]

123

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies