венгерский-английский словарь » elhanyagol meaning in английский

венгерскийанглийский
elhanyagol ige

neglect◼◼◼ verb
[UK: nɪ.ˈɡlekt] [US: nə.ˈɡlekt]

abandon◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈbæn.dən] [US: ə.ˈbæn.dən]

disregard◼◻◻ verb
[UK: ˌdɪ.srɪ.ˈɡɑːd] [US: ˌdɪ.srɪ.ˈɡɑːrd]

pretermit verb
[UK: ˌpriː.tə.ˈmɪt] [US: ˌpriː.tər.ˈmɪt]

slight verb
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

elhanyagol (vmit) ige

be negligent of something verb
[UK: bi ˈne.ɡlɪ.dʒənt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈne.ɡlə.dʒənt əv ˈsʌm.θɪŋ]

elhanyagolás főnév

neglect◼◼◼ noun
[UK: nɪ.ˈɡlekt] [US: nə.ˈɡlekt]

dereliction noun
[UK: ˌde.rə.ˈlɪk.ʃn̩] [US: ˌde.rə.ˈlɪk.ʃn̩]

omittance noun
[UK: əʊmˈɪtəns] [US: oʊmˈɪtəns]

elhanyagolható melléknév

negligible◼◼◼ adjective
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈne.ɡlə.dʒəb.l̩]

inessential adjective
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈsen.ʃl̩] [US: ˌɪ.nɪ.ˈsen.ʃl̩]

negligeable

omissible adjective
[UK: əʊ.ˈmɪ.sɪbl] [US: oʊ.ˈmɪ.sə.bəl]

unimportant adjective
[UK: ˌʌ.nɪm.ˈpɔːtnt] [US: ə.ˌnɪm.ˈpɔːr.tənt]

elhanyagolható melléknév
ritk

neglectable adjective
[UK: nɪˈglɛktəbl ] [US: nəˈglɛktəbl ]

elhanyagolható mennyiség

negligible quantity◼◼◼[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒəb.l̩ ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˈne.ɡlə.dʒəb.l̩ ˈkwɑːn.tə.ti]

elhanyagolható volta (vmnek) főnév

negligibility noun
[UK: ˌnɛglɪʤəˈbɪlɪti ] [US: ˌnɛgləʤəˈbɪlɪti ]

elhanyagolja a kötelességét

be negligent of one's duties[UK: bi ˈne.ɡlɪ.dʒənt əv wʌnz ˈdjuː.tɪz] [US: bi ˈne.ɡlə.dʒənt əv wʌnz ˈduː.tiz]

elhanyagoló melléknév

omissive adjective
[UK: əʊmˈɪsɪv] [US: oʊmˈɪsɪv]

pretermitter adjective
[UK: prɪtˈɜːmɪtə] [US: prɪtˈɜːmɪɾɚ]

elhanyagolt melléknév

neglected◼◼◼ adjective
[UK: nɪ.ˈɡlek.tɪd] [US: nə.ˈɡlek.təd]

dingy◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɪn.dʒi] [US: ˈdɪn.dʒi]

forlorn◼◻◻ adjective
[UK: fə.ˈlɔːn] [US: fər.ˈlɔːrn]

scruffy◼◻◻ adjective
[UK: ˈskrʌ.fi] [US: ˈskrʌ.fi]

untended◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈten.dɪd] [US: ʌn.ˈten.dɪd]

frowzy (frowsier, frowsiest) adjective
[UK: ˈfraʊ.zi] [US: ˈfraʊ.zi]

ill-kempt adjective
[UK: ɪl] [US: ˈɪl]

negligent adjective
[UK: ˈne.ɡlɪ.dʒənt] [US: ˈne.ɡlə.dʒənt]

raffish adjective
[UK: ˈræ.fɪʃ] [US: ˈræ.fɪʃ]

raggedy-ass adjective
[UK: ˈræ.ɡə.di æs] [US: ˈræ.ɡə.di ˈæs]

raunchy adjective
[UK: ˈrɒn.tʃi] [US: ˈrɒn.tʃi]

rusty adjective
[UK: ˈrʌ.sti] [US: ˈrʌ.sti]

sleazo adjective
[UK: slˈiːzəʊ] [US: slˈiːzoʊ]

sleazy adjective
[UK: ˈsliː.zi] [US: sˈliː.zi]

uncared adjective
[UK: ʌnˈk.ɑː(r)d] [US: ʌnˈk.ɑːrd]

uncared-for adjective
[UK: ʌnˈk.ɑː(r)d fɔː(r)] [US: ʌnˈk.ɑːrd ˈfɔːr]

unlooked at adjective
[UK: ˌʌnˈlʊkt æt ] [US: ʌnˈlʊkt æt ]

elhanyagolt külsejű melléknév

blowzy adjective
[UK: ˈblaʊ.zi] [US: ˈblaʊ.zi]

down at the heel[UK: daʊn ət ðə hiːl] [US: ˈdaʊn ət ðə ˈhiːl]

draggle-tailed adjective
[UK: ˈdræɡl teɪld] [US: ˈdræ.ɡʌl ˈteɪld]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies